Úradníci používajú komplikovaný jazyk, preto nie je vždy jednoduché pochopiť čo vlastne chcú. Krok za krokom ti ukážeme proces podania daňového priznania.

1. Termín na podanie daňového priznania

Termín podania daňového priznania je 31. marca 2022.

Do stanoveného termínu treba odovzdať vyplnené tlačivo daňového priznania ako aj zaplatiť vypočítanú daň na účet daňového riaditeľstva.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

2. Daňové príjmy

Na začiatok je potrebné vedieť, ktoré príjmy sa do daňového priznania započítavajú a ktoré príjmy sa nezapočítavajú. Nie všetky príjmy sú totiž zdaniteľnými príjmami. Najčastejšími príjmami, ktoré študent do daňového priznania musí uviesť, sú zárobky z brigád, z pracovného pomeru, zo zmluvy o dielo alebo príjmy zo živnosti. Naopak, je tu pomerne rozsiahly zoznam príjmov, ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Tieto príjmy sa nepočítajú:

 • výživné od rodiča,
 • sirotský dôchodok,
 • sociálne štipendium,
 • motivačné a doktorandské štipendium,
 • sociálne dávky,
 • podpora v nezamestnanosti,
 • invalidný dôchodok,
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (osobná asistencia),
 • príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • prijaté pôžičky a úvery, 
 • zobraziť celý zoznam príjmov oslobedných od dane.

3. Kto je povinný podať daňové priznanie

Daňové priznanie musíš podať vtedy, ak si v predošlom kalendárnom roku 2021 zarobil-a viac než 2 255,72 eur. Ak si podnikal-a (napr. živnosť, prenájom nehnuteľnosti) musíš podať daňové priznanie bez ohľadu na výšku príjmu.

Daňové priznanie musíš podať ak si v minulom roku zarobil viac než 2 255,72 eur.

Ak si pracoval-a v trvalom alebo skrátenom pracovnom pomere a tvoj zamestnávateľ za teba platil daňové preddavky, požiadaj svojho posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby.

Termín na podanie žiadosti u zamestnávateľa je 15. február. Ak si nemal-a ďalšie iné príjmy, daňové priznanie podať nemusíš. Keďže zamestnávateľ za teba vopred zaplatil dane v ako tzv. daňový preddavok, môže sa stať, že za teba zaplatil dane aj napriek tomu, že tvoj príjem je pod hranicou zdanenia. Máš právo získať svoje peniaze späť. Musíš podať daňové priznanie a požiadať štát o vrátenie preplatku na dani.

4. Aplikácia daňového priznania

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové už za niekoľko minút. Bez stresu, počítania a čítania návodov. Použi našu šikovnú appku pre študentov.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

5. Čo je to základ dane

Daň sa nikdy neplatí zo súčtu všetkých tvojich príjmov, ale iba z ich časti. Daň sa vypočíta ako príjmy mínus výdavky, odpočítateľné položky a nezdaniteľné minimum. Príjmy predstavujú súčet všetkých tvojich výplat (viď bod 2. vyššie).

Výdavky môžu uvádzať iba živnostníci, na nezdaniteľné minimum má nárok každá fyzická osoba.

Výdavky sú súčet všetkých nákupov služieb, alebo tovarov súvisiacich so zameraním podnikania. Ak si napríklad murár vypýta za rekonštrukciu bytu tisíc eur, ale polovicu z toho minie na nákup materiálu, daň sa počíta iba z polovice, skutočne zarobenej sumy. Odpočítaním výdavkov od príjmov dostaneme „čiastočný základu dane“. Následne túto sumu znížime o zákonom stanovené odpočítateľné položky, ako napríklad zamestnanecká prémia, či daňový bonus.

Základ dane si na konci znižuje každá osoba bez výnimky o zákonom stanovené nezdaniteľné minimum. Až výsledná suma sa stáva konečným základom dane a z nej sa potom vypočíta samotná daň.

6. Nezdaniteľné minimum

Nezdaniteľné minimum, oficiálne nazývané nezdaniteľná časť základu dane, sa odpočíta od základu dane. Táto suma nie je zdaňovaná. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v článku nezdaniteľné minimum.

Nezdaniteľné minimum študenta je 4 511,43 eur.

 • Martin zarobil v predošlom roku 3 200 eur. Daň nebude platiť, pretože jeho príjem bol nižší ako nezdaniteľné minimum.
 • Peter zarobil v predošlom roku 5 000 eur. Od tejto sumy odpočítame nezdaniteľné minimum 4 511,43 a daň bude vypočítaná iba zo sumy 488,57 eur.

7. Ako správne vyplniť daňové priznanie študenta?

Pozri si ďalšie jednoduché a zrozumiteľné príklady vyplnenia daňového priznania študentov.

8. Kedy sa daň neplatí

V dvoch prípadoch sa daň neplatí. Pozor, táto výhoda sa netýka živnostníkov a ani tých, ktorí si platňujú daňový bonus (v daňovom priznaní uvádzajú že sa starajú o deti). Ide o tieto dve situácie:

 • Ak pri podávaní daňového priznania typu A je daňová povinnosť nižšia alebo rovná 17 eur.
 • Ak výsledná suma dane na úhradu nepresiahne 5 eur.

9. Zaplatenie dane

V prípade, že ti vyšla povinnosť zaplatiť daň, je potrebné daň zaplatiť do konca marca. Ak nepoznáš číslo účtu a variabilný symbol, informuj sa na daňovom úrade v mieste tvojho trvalého bydliska.

10. Odovzdanie daňového priznania

S takto vyplneným daňovým priznaním a potvrdeniami od zamestnávateľov treba zájsť na daňový úrad v mieste tvojho trvalého bydliska. Na podateľni odovzdaj všetky dokumenty spolu s vopred vyplneným tlačivom Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré je súčasťou tlačiva daňového priznania. Potvrdenie ti opečiatkuje a podpíše pracovník daňového úradu a bude ti slúžiť ako dôležitý doklad, že si daňové priznanie podal.

Ak sa na daňový úrad nemôžeš dostaviť osobne, pošli daňové priznanie spolu s prílohami na adresu daňového úradu poštou. Nezabudni zásielku poslať doporučene, aby si mal potvrdenie o odoslaní zásielky. Všetky potvrdenia si starostlivo uschovaj, môžu sa ti zísť aj o niekoľko rokov neskôr.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Patrik Lučan dňa 3. február 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám