Štát ponúka sociálne štipendium aj štredoškolákom. Štipendium môžeš získať ako študent denného štúdia na ktorejkoľvek z týchto typov stredných škôl:

  • stredná škola
  • špeciálna stredná škola
  • osemročné gymnázium
  • odborné učilišťe
  • praktická škola
  • nadstavbové a pomaturitné štúdium

Môžem získať štipendium?

Treba splniť štátom stanovené podmienky, sú dve.

1. Sociálna situácia rodiny

Prvou podmienkou je sociálna situácia rodiny. Zohľadňujú sa tvoji rodičia a nezaopatrené deti (súrodenci mladší než 15 rokov, alebo súrodenci študujúci dennou formou na SŠ a VŠ).

  1. Poberať dávky v hmotnej núdzi, alebo
  2. Jedna dvanástina celkového ročného príjmu rodiny v predošlom kalendárnom roku nepresahuje aktuálnu hranicu životného minima. Pre lepšie pochopenie si pozri Príklady z praxe, ktoré uvádzame nižšie v článku.

2. Študijný prospech

Druhou podmienkou je tvoj študijný prospech v predchádzajúcom polroku najviac 3,5. Do tohto prospechu sa nezarátavajú známky z nepovinných predmetov. Štipendium nedostanú tí študenti, ktorí sú podmienečne vylúčení zo školy, a to aj v prípade, že spĺňajú obe podmienky.

Štipendium 47,98 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení do 2,0.

Suma mesačného štipendia predstavuje 50% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Štipendium 33,59 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,1 do 2,5.

Suma mesačného štipendia predstavuje 35% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Štipendium 23,99 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,6 do 3,5.

Suma mesačného štipendia predstavuje 25% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Poberá toto štipendium niekto z tvojej školy?

Spýtaj sa triedneho učiteľa, či tvoja škola poskytuje sociálne štipendium. Škola musí mať podpísanú zmluvu s Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Len študenti takýchto skôl môžu dostať štipendium.

Vyplň tlačivo žiadosti o štipendium

Stiahni si žiadosť o sociálne štipendium, vyplň ho spoločne s rodičmi a odovzdaj v škole. 

K žiadosti treba priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie.

Všimni si, že v žiadosti podpisuješ aj písomný záväzok, že oznámiš škole všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia (napr. niekto z rodičov sa zamestná a príjem tvojej rodiny tak presiahne sumu životného minima...) a že vrátiš celú sumu neoprávnene poberaného štipendia, ak si uviedol nesprávne údaje v žiadosti alebo neohlásil zmenu.

Žiadať môžeš kedykoľvek v priebehu školského roku

Ak splníš všetky podmienky uvedené vyššie, začneš štipendium dostávať od mesiaca, kedy si podal žiadosť.

Štipendium sa vypláca každý mesiac

Peniaze sú vyplácané zvyčajne v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci, presný termín si určuje každá škola. Preberáš si ho ty sám. Ak si v nižších ročníkoch 8. ročného gymnázia alebo vymýšľaš blbosti s peniazmi zo štipendia, môže sa riaditeľ tvojej školy rozhodnúť, že peniaze bude preberať tvoj otec či mama.

Poštou alebo osobne

Štipendium si môžeš prevziať priamo v škole alebo ti ho škola doručí poštou. V prípade poštového doručenia budeš musieť hradiť malý poplatok za poštovné.

Každý polrok sa výška štipendia prehodnocuje

Každý polrok, na základe polročného vysvedčenia, sa výška a oprávnenosť poberania štipendia prehodnocuje. Preto musíš znovu predložiť potvrdenie, že tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

Vyplácanie štipendia môže byť zrušené

Ak ti už štipendium bolo priznané, ale zhoršil si si výrazne prospech, máš výrazne zlú dochádzku alebo si sa dopustil výnimočne hrubého porušenia školského poriadku, môže ti riaditeľ školy stopnúť vyplácanie peňazí. To isté platí aj v prípade podmienečného vylúčenia zo školy. Nasledujúci mesiac po vylúčení už peniaze nedostaneš a štipendium ti začnú zasa vyplácať, až keď uplynie doba podmienečného vylúčenia.

Príklady z praxe

Aby si mal jasnejšiu predstavu, pozri si nasledovné príklady rodín. Max. hranica mesačného príjmu v príkladoch hovorí o tom, že ak je priemerný mesačný príjem v danej rodine nižší než táto hranica, študent strednej školy môže štipendium získať. Počítajú sa iba rodičia a nezaopatrené deti (t.j. deti mladšie ako 15 rokov alebo študenti denného štúdia na SŠ a VŠ).

Novákovi
Otec, mama, jedno dieťa na SŠ, druhé dieťa na ZŠ.
Výpočet je nasledovný: 210,20 + 146,64 + 95,96 + 95,96.
Max. hranica mesačného príjmu: 548,76 €

Horvátovci
Otec, mama, jedno dieťa na SŠ, druhé dieťa na VŠ.
Výpočet je nasledovný: 210,20 + 146,64 + 95,96 + 95,96.
Max. hranica mesačného príjmu: 548,76 €

Fabianovci
Otec, mama, jedno dieťa na SŠ, druhé dieťa na ZŠ, tretie dieťa na ZŠ.
Výpočet je nasledovný: 210,20 + 146,64 + 95,96 + 95,96 + 95,96.
Max. hranica mesačného príjmu: 644,72 €

Ulrichovci
Rodič, jedno dieťa na SŠ, jedno dieťa na ZŠ.
Výpočet je nasledovný: 210,20 + 95,96 + 95,96.
Max. hranica mesačného príjmu: 402,12 €