Štát ponúka sociálne štipendium aj štredoškolákom. Štipendium môžeš získať ako študent denného štúdia na ktorejkoľvek z týchto typov stredných škôl:

  • stredná škola
  • špeciálna stredná škola
  • osemročné gymnázium
  • odborné učilišťe
  • praktická škola
  • nadstavbové a pomaturitné štúdium

Ako získať stredoškolské štipendium?

Treba splniť štátom stanovené podmienky, sú dve.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online aplikácii

1. Podmienka: Rodinné príjmy

Prvou podmienkou je sociálna situácia rodiny. Zohľadňujú sa tvoji rodičia a nezaopatrené deti (súrodenci mladší než 15 rokov, alebo súrodenci študujúci dennou formou na SŠ a VŠ).

  1. Poberať dávky v hmotnej núdzi, alebo
  2. Jedna dvanástina celkového ročného príjmu rodiny v predošlom kalendárnom roku nepresahuje aktuálnu hranicu životného minima. Pre lepšie pochopenie si pozri Príklady z praxe, ktoré uvádzame nižšie v článku.

2. Podmienka: Študijný prospech

Druhou podmienkou je tvoj študijný prospech v predchádzajúcom polroku najviac 3,5. Do tohto prospechu sa nezarátavajú známky z nepovinných predmetov. Štipendium nedostanú tí študenti, ktorí sú podmienečne vylúčení zo školy, a to aj v prípade, že spĺňajú obe podmienky.

Štipendium 53,51 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení do 2,0 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 50% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Štipendium 37,46 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,1 do 2,5 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 35% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Štipendium 26,75 eur

Mesačne získaš túto sumu štipendia ak máš priemer známok na vysvedčení od 2,6 do 3,5 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 25% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online aplikácii

Poberá toto štipendium niekto z tvojej školy?

Spýtaj sa triedneho učiteľa, či tvoja škola poskytuje sociálne štipendium. Škola musí mať podpísanú zmluvu s Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Veľká väčšina stredných skôl by mala stredoškolské štipendium poskytovať.

Tlačivo žiadosti o štipendium

Stiahni si žiadosť o sociálne štipendium, vyplň ho spoločne s rodičmi a odovzdaj v škole. 

K žiadosti treba priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie.

Všimni si, že v žiadosti podpisuješ aj písomný záväzok, že oznámiš škole všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia (napr. niekto z rodičov sa zamestná a príjem tvojej rodiny tak presiahne sumu životného minima...) a že vrátiš celú sumu neoprávnene poberaného štipendia, ak si uviedol nesprávne údaje v žiadosti alebo neohlásil zmenu.

Požiadať môžeš kedykoľvek

Ak splníš všetky podmienky uvedené vyššie, začneš štipendium dostávať od mesiaca, kedy si podal žiadosť.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online aplikácii

Štipendium každý mesiac

Peniaze sú vyplácané zvyčajne v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci, presný termín si určuje každá škola. Preberáš si ho ty sám. Ak si v nižších ročníkoch 8. ročného gymnázia alebo vymýšľaš blbosti s peniazmi zo štipendia, môže sa riaditeľ tvojej školy rozhodnúť, že peniaze bude preberať tvoj otec či mama.

Poštou, alebo osobne

Štipendium si môžeš prevziať priamo v škole, alebo ti ho škola doručí poštou. V prípade doručenia poštou budeš platiť niekoľko centov za poštovné.

Aktualizácia nároku na štipendium

Každý polrok, na základe polročného vysvedčenia, sa výška a oprávnenosť poberania štipendia prehodnocuje. Preto by si mal predložiť potvrdenie, že tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

Zrušenie štipendia

Ak ti už štipendium bolo priznané, ale zhoršil si si výrazne prospech, máš výrazne zlú dochádzku, alebo si sa dopustil výnimočne hrubého porušenia školského poriadku, môže ti riaditeľ školy stopnúť vyplácanie peňazí. 

To isté platí aj v prípade podmienečného vylúčenia zo školy. Nasledujúci mesiac po vylúčení už peniaze nedostaneš a štipendium ti začnú zasa vyplácať, až keď uplynie doba podmienečného vylúčenia.

Príklady z praxe

Ak je priemerný mesačný príjem v rodine nižší než vypočítaná Max. hranica mesačného príjmu, potom deti študujúce na strednej škole môžu štipendium získať. Počítajú sa iba rodičia a nezaopatrené deti (deti do 15 rokov, alebo staršie deti študujúce dennou formou na SŠ alebo VŠ).

I. Krištúfkovci

Prvý rodič - 234,42 eur.
Druhý rodič - 163,53 eur.
Dieťa na strednej škole - 107,03 eur.
Dieťa na základnej alebo vysokej škole - 107,03 eur.
Max. hranica mesačného príjmu: 612,01 eur

II. Janíkovci

Prvý rodič - 234,42 eur.
Druhý rodič - 163,53 eur.
Dieťa na strednej škole - 107,03 eur.
Dieťa na základnej alebo vysokej škole - 107,03 eur.
Dieťa na základnej alebo vysokej škole - 107,03 eur.
Dieťa 19 rokov, neštudent - 0 eur.
Max. hranica mesačného príjmu: 719,04 eur

III. Ulrichovci

Rodič - 234,42 eur.
Dieťa na strednej škole - 107,03 eur.
Dieťa na základnej alebo vysokej škole - 107,03 eur.
Max. hranica mesačného príjmu: 448,48 eur

Autor Patrik Lučan dňa 13. september 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám