Tieto pravidlá určujú zásady poskytovania služieb webových stránok Študentské Financie, práva a povinnosti nižšie definovaných osôb.

Všeobecné ustanovenia

 1. Portál je pojem, ktorý ďalej v texte označuje webové stránky Študentské Financie dostupné na doméne studentskefinancie.sk a sfinancie.sk.
 2. Prevádzkovateľ týchto webových stránok je Milestone s.r.o., Hlavná 790/16, 93101 Šamorín, IČO: 45872147. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 26339/T.
 3. Návštevník je každá osoba, ktorá navštívi Portál, pričom zvyčajne je identita tejto osoby anonymná.
 4. Používateľ je každá osoba, ktorá zanechala prevádzkovateľovi svoju e-mailovú adresu pre účely vzájomnej komunikácie (napr. pre účely odberu noviniek), alebo ktorá sa registovala pod svojou e-mailovou adresou v systéme Portálu, alebo ktorá na Portály použila aplikáciu, alebo ktorá uhradila finančný poplatok za prístup k spoplatnenej službe Portálu.
 5. Odborný poradca je fyzická alebo právnická osoba ustanovená Prevádzkovateľom na zodpovedanie odborných otázok publikovaných na stránkach Portálu alebo v súkromnej e-mailovej komunikácii so zadávateľom otázky.
 6. Zariadenie je akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet a prístup k Portálu, zvyčajne ide o počítač, laptop, smartfón, alebo tablet.
 7. Webhosting je technické zariadenie, ktoré zabezpečuje funkčnosť Portálu a v ktorom sa fyzicky nachádzajú zdrojové kódy a používateľské dáta odoslané na Portál. Poskytovateľom webshotingovej služby je WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava.

Cookies

 1. Podobne, ako väčšina poskytovateľov webových služieb, používame tzv. cookies, web beacons, alebo podobné techniky pri vašej návšteve Portálu. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení, ktoré umožňujú identifikovať vaše zariadenie. Cookies neobsahujú žiadne vaše osobné údaje. Niektoré cookies sú automaticky vymazané okamžite ako zavriete prehliadač (tzv. session cookies). Ďalšie cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení, vďaka čomu sú zapamätané nastavenia stránok pre vašu budúcu návštevu. Zabrániť ukladaniu cookies môžete zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení.
 2. Nevyhnutné súbory cookie / Required cookies - tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a nemôžu byť vypnuté. Ide najmä o cookies, ktoré identifikujú spojenie medzi našim serverom a vašim Zariadením a zabezpečujú prihlásenie do používateľského účtu.
 3. Analytické a štatistické súbory cookie / Targeted cookies - tieto cookies sú nastavené nástrojmi na sledovanie návštevnosti webstránok a našimi reklamnými partnermi. Tieto cookies môžu byť používané tretími stranami, ktoré na ich základe vytvárajú profil vašich záujmov a zobrazujú vám relevantné reklamy aj na iných internetových stránkach, alebo mobilných aplikáciách.
 4. Bližšie o spôsobe nakladania s cookies si môžete prečítať na stránkach našich partnerov Google Analytics / Google AdSense

Webová analytika a štatistiky

 • Na sledovanie návštevnosti našich stránok a správania sa používateľov používame službu Google Analytics, zabezpečovanú firmou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States. Google Analytics používa pre sledovanie návštevnosti našich stránok vlastné cookies (viď odsek II. Cookies, bod 3). Informácie o používaní našich stránok môžu byť prenášané a ukladané na serveroch firmy Google mimo územia Európskej únie.

Ankety a prieskumy

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje respondentov, poskytnuté v anketách, budú použité len na účely spracovania ankety.
 2. Používatelia súhlasia, že údaje, ktoré zadajú na Portáli, môže Prevádzkovateľ spracovať do anonymizovaných štatistík. Z výsledných štatistických údajov nemožno identifikovať konkrétnu osobu.
 3. Osobné údaje respondentov nebudú zverejnené v elektronickej, audiovizuálnej ani tlačovej podobe.
 4. Osobné údaje respondentov nebudú k nahliadnutiu tretím stranám, pokial to nebude vyžadovať povaha prieskumu, alebo potreba ďalšieho odborného spracovania údajov. V takomto prípade Prevádzkovateľ zaviaže tretí subjekt mlčanlivosťou a citlivým nakladaním so zverenými osobnými údajmi a to v súlade s platnou legislatívou SR a EU.

Aplikácie

 1. Použitie aplikácií je bezplatné a nevyžaduje žiadnu predošlú registráciu.
 2. Získanie výsledku v aplikácii je zväčša podmienené úhradou platby za poskytovanú službu. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol Používateľ o tomto fakte upovedomený ešte pred začiatkom používania danej aplikácie.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje získané v aplikácii budú chránené a bude s nimi nakladať tak, aby boli v súlade s legislatívou SR a EU, menovite so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).
 4. Používateľ sa zaväzuje, že údaje poskytnuté v aplikácii sú pravdivé, netýkajú sa inej osoby, sú v súlade s dobrými mravmi a legislatívou SR a EU.
 5. Výsledky z aplikácií majú informatívny charakter a nie právnu záväznosť, pokiaľ nie je v popise konkrétnej aplikácie uvedené inak.

Odber noviniek

 1. Poskytnutím e-mailovej adresy v ktorejkoľvek súčasti Portálu dávajú Návštevník a Používateľ súhlas na zaradenie do zoznamu odberateľov noviniek.
 2. Pre odhlásenie sa z odberu noviniek je potrebné (a) kliknúť na URL odkaz pre odhlásenie uvedený v päte správy, alebo (b) poslať prázdnu správu na adresu odhlasenie(zavináč)studentskefinancie.sk z e-mailového účtu ktorého sa žiadosť týka.
 3. Podozrenie zo zneužitia e-mailovej adresy (napr. zadanie adresy bez vedomia vlastníka) možno ohlásiť na adrese odhlasenie(zavináč)studentskefinancie.sk.

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ má právo na prístup k spoplatneným službám (ako sú napríklad webové aplikácie) ktoré si objednal a riadne uhradil aktivačný poplatok na dobu minimálne 6 mesiacov od uhradenia poplatku.
 2. Spoplatnenú službu je oprávnený využívať výlučne Používateľ osobne - nie je oprávnený zdieľať vstup do tejto služby s tretími osobami.
 3. Používateľ rovnako nesmie poskytovať vstup do spoplatnenej služby tretím osobám za poplatok.
 4. Používateľ sa zaväzuje, že aktivačný kód (ak taký existuje) a jedinečnú URL adresu k spoplatnenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretím osobám.
 5. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zverejnením alebo zdieľaním prístupu k spoplatnenej službe, v ktorej sa môžu nachádzať údaje citlivého osobného charakteru.
 6. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky informácie, ktoré odošle na Portál.
 7. Poskytovanie spoplatnenej služby je začaté momentom aktivovania prístupu k službe a oznámení aktivácie s dodaním prístupových údajov Používateľovi (ďalej len „Začatie poskytovania spoplatnenej služby“). Momentom Začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP.
 8. Používateľ si je vedomý a výslovne súhlasí so Začatím poskytovania spoplatnenej služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od VOP (§ 7 ods. 6 písm. l. zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Používateľovi prístup k spoplatnenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Prevádzkovateľ garantuje Používateľovi prístup k spoplatnenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Používateľ uhradí poplatok za službu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k spoplatnenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Používateľ si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie spoplatnenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu a/alebo Cookies v Zariadení zo strany Používateľa.
 4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Používateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia poplatku na ďalšie obdobie prístupu k spoplatnenej službe, k čomu Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Používateľ oprávnený Prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k spoplatnenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému. O dočasnom pozastavení prístupu k spoplatnenej službe Prevádzkovateľ informuje zverejnením oznamu na Portály alebo na stránke služby, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k službe.

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, využívaním služieb Prevádzkovateľa potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé.
 2. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich identifikáciu návštevníka v zmysle prístupu k spoplatneným službám, použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Používateľom (napr. reklamácia), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).
 3. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 4. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou služieb alebo produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Používateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Používateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k spoplatneným službám u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese redakcia(zavináč)studentskefinancie.sk.
 2. Používateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 3. Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Portálu a Používateľ nebude mať prístup k nemu zaplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín. Rovnako sa reklamácia považuje za opodstatnenú ak aplikácia ponúkne výsledok, ktorý preukázateľným spôsobom poškodí Používateľa, konkrétne nesprávny výpočet dane v aplikácii daňového priznania spôsobený chybným spracovaním údajov v aplikácii.
 4. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Používateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Používateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Ak je reklamácia v súlade s týmto oddielom opodstatnená, Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi primeranú náhradu, ktorou môže byť (a) oprava chyby, alebo (b) predĺženie prístupu k spoplatnenej službe o dobu, počas ktorej Používateľ nemal v dôsledku vád prístup k výsledku spoplatnenej služby, alebo (c) vrátenie časti poplatku, alebo (d) vrátenie celého poplatku. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný Používateľa informovať.

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ je samostatný právny subjekt a nie je súčasťou inštitúcií, ktorých informácie spracúva a publikuje v článkoch alebo aplikáciách na Portály. Prevádzkovateľ nie je poverený tieto inštitúcie zastupovať pri styku s verejnosťou. Menovite, ide napríklad o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fond na podporu vzdelávania, Finančné riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR.
 2. Články a odporúčané postupy majú iba informatívny charakter.
 3. Akékoľvek škody spôsobené nesprávnou interpretáciou textov na Portály, nesprávnymi údajmi, alebo výpočtom v aplikáciách nie sú právne vymožiteľné.
 4. Názory vyjadrené v článkoch a komentároch sú stanoviskom jednotlivých autorov, nie Prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené násilným alebo neoprávneným preniknutím do technického zázemia Webhostingu a následným získaním údajov z databáz.
 6. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú dostupnosť Portálu.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 17. januára 2024.