Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku.

Podmienky určuje ministerstvo školstva SR a sú rovnaké na všetkých vysokých školách v akademickom roku 2024/2025.

Výška mesačného sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne s tebou posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktálna situácia v čase podania žiadosti.

Štipendium sa vypláca mesačne.

Ak ti bude štipendium priznané, vyplácané ti bude od mesiaca v ktorom si podal-a žiadosť. Spätné vyplatenie štipendia, za mesiace pred podaním žiadosti, nie je možné.

  • 10 eur - minimálna výška štipendia.
  • 320 eur - maximálna výška štipendia ak študuješ na univerzite vzdialenej do 30 km od svojho trvalého bydliska.
  • 380 eur - maximálna výška štipendia ak študuješ na univerzite vzdialenej viac než 30 km od svojho trvalého bydliska.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online kalkulačke

Mám nárok na sociálne štipendium?

1. Si študentom denného štúdia 1 alebo 2 stupňa

Sociálne štipendium môžeš získať iba ak študuješ dennou formou v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia na VŠ so sídlom na Slovensku (zahraničné VŠ toto štipendium neposkytujú). Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov.

2. Ešte stále nemáš vysokoškolský titul

Ak si už dosiahol VŠ vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa na štipendium už nemáš nárok. Napríklad: študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc. môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent ktorý získal titul v 2. stupni (Mgr., Ing, a pod.) už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Neprekročil si štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môžeš získať iba ak neprekročíš štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduješ Bc. dlhšie ako 3 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.

4. Máš trvalý pobyt na Slovensku

Máš trvalý pobyt na Slovensku. Nemusíš mať slovenské štátne občianstvo.

5. Spĺňaš sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti - teda najbližší rodinní príslušníci. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní, či priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní.

6. Podáš žiadosť o štipendium

Žiadosť o štipendium možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Každý prípad sa posudzuje individuálne v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR. Musíš teda osobne navštíviť študijné oddelenie svojej fakulty.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online kalkulačke

Často kladené otázky

Prečítaj si odpovede na často kladené otázky.

Autor Redakcia dňa 3. júl 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám