Pridelenie sociálneho štipendia nie je ovplyvnené tvojim vekom, môžeš mať 19, 29 alebo aj 32 rokov. Väčšina študijných programov sa rozdeľuje na tri stupne. Prvý stupeň sa študuje 3 až 4 roky a jeho ukončením získaš titul bakalár (Bc). Druhý stupeň štúdia trvá 1 až 3 roky a jeho ukončením získaš titul Mgr., Mgr. art., Ing. Tretí stupeň je doktorandský, tu však sociálne štipendium nie je možné získať.

Pre účely sociálneho štipendia nesmieš prekročiť štandardnú dĺžku štúdia v danom stupni štúdia (bakalárske alebo magisterské). Štipendium je možné priznať len pri prvom štúdiu na VŠ. Na štipendium nemáš nárok ani vtedy, keď si už predchádzajúcim štúdiom dosiahol VŠ vzdelanie v danom stupni (napr. študuješ bakalára, pričom už máš titul Bc). Dĺžka štúdia v prvom a druhom stupni sa posudzuje oddelene, takže roky štúdia strávené v bakalárskom stupni neovplyvňujú nárok na získanie štipendia v magisterskom stupni.

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Poďme sa pozrieť na konkrétne prípady, aké môžu nastať pri 3-ročnom bakalárskom štúdiu. Najčastejšie otázky sa týkajú opakovania ročníka, prerušenia štúdia a zmeny študijného programu. Zákon o vysokých školách nepozná pojem „ročník“ ani „opakovanie ročníka“. Keďže študenti sú napriek tomu bežne zaraďovaní do „ročníkov“, na vysvetlenie nižšie uvedených príkladov budeme tento pojem používať.

Legenda

Opakovanie ročníka

Katka opakovala prvý ročník, v treťom ročníku preto stráca nárok na štipendium. Opakovaný ročník sa z pohľadu zákona berie ako ďalší rok štúdia. V realite bola počas opakovaného prvého ročníka Katka na škole už druhý rok v danom študijnom programe. V treťom ročníku je na škole už štvrtý rok a tak prekročila štandardnú dĺžku študijného programu, ktorý práve študuje.

Príklad - Opakovanie ročníka

Prerušenie štúdia

Daniel prerušil štúdium v letnom semestri prvého ročníka. Celé mesiace počas ktorých mal štúdium prerušené sa „pripočítajú k dobru“ do štvrtého roka štúdia od začiatku akademického roku (na obrázku označené ako ročník 3). Počas týchto pripočítaných mesiacov bude mať stále nárok na sociálne štipendium. Ak by Daniel prerušil štúdium iba na dva mesiace (napr. máj a jún), potom nárok na sociálne štipendium v treťom ročníku bude mať iba dva mesiace od začiatku akademického roku, t.j. počas septembra a októbra (ak podá žiadosť neskôr ako 31. októbra, nárok už mať nebude). Dôležité je vedieť, že „k dobru sa pripočítajú“ len celé mesiace, počas ktorých bolo štúdium prerušené. Ak Daniel preruší štúdium napr. od 3. februára do 28. apríla, v treťom ročníku bude mať nárok na štipendium už len jeden mesiac (v septembri), pretože jedine v marci mal prerušené štúdium od prvého do posledného dňa v mesiaci.

Príklad - Prerušenie štúdia

Zmena študijného programu (1)

Peter študoval na strojníckej fakulte dva roky, tu poberal sociálne štipendium. Neskôr zistil, že ho viac lákajú humanitné vedy, než technické, preto štúdium na technike skončil a šiel študovať na filozofickú fakultu. V prvom aj druhom ročníku na filozofickej fakulte nemá na štipendium nárok, ten opäť získa až v treťom ročníku. Ak by štipendium na strojníckej fakulte nepoberal, potom by mal naň nárok počas celého štúdia na filozofickej fakulte. 

Príklad - Prestup na inú vysokú školu (1)

Zmena študijného programu (2)

Peter študoval na strojníckej fakulte dva roky, tu poberal sociálne štipendium. Po dvoch rokoch štúdium skončil a išiel študovať iný študijný program. Peter poberal sociálne štipendium iba počas prvého semestra na strojníckej fakulte, počita sa mu to však rovnako ako by štipendium poberal počas celého roka. Na druhej škole nemá teda nárok na štipendium počas celého obdobia v prvom ročníku.

Príklad - Prestup na inú vysokú školu (2)

Štát podporí iba prvé štúdium na VŠ

Jarka vyštudovala sociálnu prácu a úspešne skončila magisterským titulom. Všetko stihla v riadnom termíne, neopakovala žiadny ročník. Chuť študovať ju neopustila a tak sa prihlásila na ďalšiu školu, tentokrát odbor žurnalistika. Tým, že Jarka riadne ukončila vysokú školu s „druhostupňovým“ titulom, na sociálne štipendium už nemá nárok a to bez ohľadu na svoj finančný stav ako aj bez ohľadu na to, či žurnalistiku ide študovať v prvom alebo druhom stupni.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám