Životné minimum je štátom priznaná suma ako minimálny nevyhnutný príjem osoby potrebný pre naplnenie základných životných potrieb.

Výška životného minima ovplyvňuje napríklad dávky a príspevky v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá, daňové priznanie, taktiež náhradné výživné, ako aj príspevok na absolventskú prax.

Životné minimum v roku 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určilo nasledovné sumy životného minima. Tie sú platné od 1. júla 2023 do konca júna 2024.

  • 268,88 eur mesačne - ZM1 - prvá plnoletá osoba
  • 187,57 eur mesačne - ZM2 - ďalšia plnoletá osoba
  • 122,77 eur mesačne - ZM3 - nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Použitie v praxi

Sumy životného minima zohrávajú kľúčovú úlohu pri posudzovaní finančnej situácie rodín, napríklad:

Ako sa počíta životné minimum rodiny?

Životné minimum sa väčšinou používa vo výpočtoch pre rodinu. Preto sa hovorí o okruhu spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú spravidla blízki príbuzní (rodičia, súrodenci, deti a manžel alebo manželka). 

Príklad 1.

Študent vysokej školy je v pestúnskej starostlivosti, nemá žiadnych súrodencov.

Pretože pestúni (profesionálni rodičia) nie sú z pohľadu zákona blízkymi príbuznými, nebudú zahrnutí do okruhu spoločne posudzovaných osôb. Pre výpočet životného minima sa počíta iba študent.

ZM1 (študent)
——————
VÝSLEDOK

Príklad 2.

Okruh najbližších príbuzných tvorí študent, rodičia a dvaja súrodenci študujúci na strednej škole.

Všetky spomenuté osoby bude pracovník na sociálnom oddelení počítať medzi spoločne posudzované osoby. Na základe počtu osôb zistí, aké sú minimálne finančné potreby takejto rodiny na prežitie.

Ak sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb nachádzajú viaceré dospelé osoby, iba pri jednej z nich sa počíta ZM1, pre všetky ostatné dospelé osoby sa počíta ZM2. Nezaopatrené deti (aj keď môže ísť o dospelé osoby) sa počítajú sumou ZM3.

Sociálny pracovník bude teda počítať životné minimum rodiny nasledovne. Za premenné ZM1, ZM2 a ZM3 dosadí aktuálne sumy životného minima a výsledkom je ich súčet.

   ZM1 (rodič 1)
+ ZM2 (rodič 2)
+ ZM3 (študent)
+ ZM3 (súrodenec 1)
+ ZM3 (súrodenec 2)
——————
VÝSLEDOK

Sumy životného minima v minulosti

Pre účely daňového priznania je potrebné poznať aj sumy životného minima za predošlý rok. Ponúkame prehľad vývoja súm životného minima za predošlé roky (mesačné hodnoty).

Platnosť Plnoletá osoba Ďalšia plnoletá osoba Nezaopatrené dieťa
od 1. júla 2023 268,88 € 187,57 €  122,77 €
od 1. júla 2022 234,42 € 163,53 € 107,03 €
od 1. júla 2021 218,06 € 152,12 € 99,56 €
od 1. júla 2020 214,83 € 149,87 € 98,08 €
od 1. júla 2019 210,20 € 146,64 € 95,96 €
od 1. júla 2018 205,07 € 143,06 € 93,61 €
od 1. júla 2017 199,48 € 139,16 € 91,06 €
od 1. júla 2016 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2015 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2014 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2013 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2012 194,58 € 135,74 € 88,82 €
od 1. júla 2011 189,83 € 132,42 € 86,65 €
od 1. júla 2010 185,38 € 129,31 € 84,61 €

Autor Patrik Lučan dňa 1. júl 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám