Pre úspešné získanie sociálneho štipendia treba zdokladovať sociálnu situáciu spoločne posudzovaných osôb a ich príjmy. Postup pri vybavovaní žiadosti je u každého študenta individuálny, nasledujúci zoznam je iba ukážkou. Zoznam požadovaných potvrdení získaš pri osobnej konzultáciách na študijnom oddelení. Pozor na termíny, potvrdenia treba predložiť v stanovenom termíne, inak môže byť úradné konanie pozastavené.

Čo je dovolené a čo nie? Pozri aké sú právomoci študijného referenta.

Potvrdenia o príjmoch

Potvrdenia o príjmoch sú rozdelené do dvoch zložiek, podľa toho, či dokladuješ príjmy spoločne posudzovanej osoby za predošlý kalendárny rok, alebo jej súčasné príjmy. Vo všeobecnosti platí, že sa berú do úvahy príjmy z predošlého kalendárneho roka (ľavý stĺpec). Ak je však spoločne posudzovaná osoba nezamestnaná, poberá dávky v hmotnej núdzi, je dlhodobo PN alebo dôjde k úmrtiu osoby, je potrebné preveriť súčasné príjmy.

Potvrdenia prijímov za predchádzajúci kalendárny rok (bežný postup) Potvrdenia aktuálnych mesačných príjmov (výnimočné situácie)

Zamestnávateľ

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok
 • žiadne

Daňový úrad

 • potvrdenie/výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za všetky spolu posudzované osoby nad 18 rokov
 • žiadne

Sociálna poisťovňa

 • potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o dávkach dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok (dôchodok sirotský, vdovský, vdovecký, starobný, invalidný, výsluhový)
 • potvrdenie o poberaní/nepoberaní dávky v nezamestnanosti počas predchádzajúceho kalendárneho roka 
 • potvrdenie o aktuálnej výške starobného, invalidného a výsluhového dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského, materskej alebo rodičovského príspevku ak spoločne posudzovaná osoba začala uvedené dávky poberať počas predchádzajúceho kalendárneho roka alebo počas roka, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.
 • potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti v čase podania žiadosti
 • potvrdenie o dennej výške nemocenského, ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle, najmenej štyri mesiace dočasne práceneschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované nemocenské
 • fotokópia výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

 • potvrdenie o dobe nezamestnanosti v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • potvrdenie či spoločne posudzovaná osoba poberala/nepoberala dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aj v kalendárnom roku v ktorom sa žiadosť podáva.
 • potvrdenie o dobe nezamestnanosti, ak je spoločne posudzovaná osoba v čase podávania si žiadosti evidovaná na Úrade práce.
 • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aj v kalendárnom roku v ktorom sa žiadosť podáva.  

 

Potvrdenia o situácii v rodine

Súdne rozhodnutia

 • posledné právoplatné rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti rodiča voči žiadateľovi a jeho nezaopatreným súrodencom (dohoda rodičov o výživnom musí byť schválená súdom)
 • ak bol študent pred 18 rokom zverený do pestúnskej starostlivosti, predkladá fotokópiu rozhodnutia súdu o tejto skutočnosti
 • rozhodnutie o rozvode

Ťažko zdravotne postihnutá osoba

 • fotokópia preukazu ŤZP 

Mestský / obecný úrad

 • potvrdenie o trvalom bydlisku všetkých spoločne posudzovaných osôb

Autobusový / železničný dopravca

 • potvrdenie o najkratšej cestovnej vzdialenosti medzi trvalým bydliskom a sídlom školy

Potvrdenie o návšteve školy (súrodenci)

 • aktuálne potvrdenie o návšteve ZŠ, SŠ, VŠ, prípadne MŠ (niekedy sa vyžaduje aj kópia rodného listu)
 • žiadateľ, ktorý už študoval alebo v súčasnosti študuje na inej VŠ predloží potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o predchádzajúcom / súčasnom poberaní / nepoberaní sociálneho štipendia (sociálne štipendium nemôže byť poberané súčasne na dvoch školách)

Žiadateľ a manželstvo

 • overená fotokópia sobášneho listu

Čestné vyhlásenia

 • čestné vyhlásenie musí mať overený podpis buď na notárskom alebo mestskom / obecnom úrade  

Autor Patrik Lučan dňa 16. september 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám