Pri výpočte sociálneho štipendia sa vychádza z okruhu spoločne posudzovaných osôb a ich príjmov. Súčet týchto príjmov je potom základom pre výpočet štipendia. Spoločne posudzovaná osoba môže mať príjmy, ktoré sa pre účely štipendia počítajú ale aj príjmy ktoré sa nepočítajú, teda neberú sa do úvahy. Ponúkame stručný prehľad.

Príjmy osoby, ktoré sa počítajú

 • príjmy z práce, brigád, dohôd o práci
 • príjmy z podnikania, či inej samostatne zárobkovej činnosti
 • výživné
 • dôchodky (starobné, invalidné, vdovské, vdovecké, sirotské, sociálne a výsluhové dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky)
 • sociálne dávky a štátne sociálne dávky okrem tých uvedených v ďalšom odseku, napr. dávky v hmotnej núdzi (iba v niektorých prípadoch), rodičovský príspevok
 • dedičstvo
 • príjmy z predaja nehnuteľnosti
 • vreckové poskytnuté zamestnávateľom do výšky 40 % nároku na stravné
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom (ide najmä o vyslanie zamestnanca a jeho rodiny do zahraničia a pod.)
 • náhrada mzdy poskytovaná zamestnávateľom
 • príjmy z kapitálového majetku

Príjmy osoby, ktoré sa nepočítajú

 • prídavok na dieťa
 • jednorazové štátne sociálne dávky, ako sú napríklad príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • štipendiá (vrátane PhD. štipendia)
 • daňový bonus
 • dary
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu
 • príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy do výšky dvojnásobku životného minima získané v bežnom roku
 • náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného predpisu
 • úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava na trh práce podľa osobitného predpisu
 • príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu

Výdavky osoby, ktoré sa odpočítajú od príjmov

 • odpočítateľným výdavkom je suma vyplateného výživného, ktoré je osoba povinná platiť na základe súdneho rozhodnutia. Príklad: V okruhu spoločne posudzovaných osôb je študent a jeho otec. Otec je povinný platiť študentovi výživné. Študentovi sa suma prijatého výživného počíta ako príjem, naopak v prípade otca sa suma vyplateného výživného od príjmov odpočíta.

Autor Patrik Lučan dňa 1. september 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám