Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Vyskúšaj apku daňového priznania pre študentov ešte dnes.
Daňové priznanie zadarmo

Povinné zdravotné poistenie v roku 2017

Zdravotné poistenie neplatí študent strednej alebo vysokej školy študujúci dennou formou, ktorý ešte nemá vysokoškolský titul druhého stupňa (Ing., Mgr.).

Jedným zo základných služieb štátu je poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Nakoľko táto služba nie je zadarmo, štát prikazuje každému občanovi poistiť sa pre prípad choroby alebo úrazu. Študenti väčšinou poistenie platiť nemusia.

Zdravotné poistenie slúži na poistenie pre prípad ambulantnej návštevy lekára, lekárskeho ošetrenia, prevozu do nemocnice, alebo operačného zákroku. Z povinného zdravotného poistenia sa taktiež hradí časť nákladov na kúpu liekov predpísaných lekárom. Zdravotné poistenie je zo zákona povinný platiť každý občan SR, výber poisťovnie je však slobodný. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri zdravotné poisťovnie Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.

Minimálne a maximálne poistné v roku 2017

Od januára 2017 sa zmenila výška minimálneho a maximálneho mesačného poistného pre samoplatiteľov. Medzi samoplatiteľov patria hlavne živnostníci a dobrovoľne nezamestnaní. Pokiaľ je samoplatiteľ čiastočne zdravotne postihnutý, platí zníženú výšku poistného (ťažko zdravotne postihnutí poistné neplatia). Suma poistného nemá vplyv na kvalitu ani rozsah poskytovaných zdravotných služieb. Keďže ide o povinné poistenie, štát prihliada na výšku príjmov osoby a podľa toho stanovuje výšku poistného. Lepšie zarábajúci prispievajú do spoločného rozpočtu vyššou sumou.

  Minimálne poistné
Samoplatiteľ 61,81 Eur
Zdravotne postihnutý 30,90 Eur

Kto platí zdravotné poistenie?

Študent (neplatí poistné)

Zdravotné poistenie neplatí študent strednej alebo vysokej školy študujúci dennou formou, ktorý ešte nemá vysokoškolský titul druhého stupňa (Ing., Mgr.). Taktiež neplatí doktorand študujúci dennou formou, ktorý ešte nemá vysokoškolský titul tretieho stupňa, neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a má do 30 rokov. Za takýchto študentov platí zdravotné poistenie štát.

Zamestnanec (neplatí poistné)

Zamestnanec neplatí zdravotné poistenie. Poistné platí jeho zamestnávateľ, zamestnanec nemá žiadne administratívne starosti s platením. 

Nezamestnaný (neplatí poistné)

Nezamestnaný je ten, ktorý je evidovaný na úrade práce. Bez ohľadu na to, či má nárok na podporu v nezamestnanosti, štát platí nezamestnanému zdravotné poistenie vždy.

Dobrovoľne nezamestnaný (samoplatiteľ, platí poistné)

Dobrovoľne nezamestnaný je ten, ktorý nemá prácu a zároveň ani nie je evidovaný na úrade práce. Ako samoplatiteľ musí každý mesiac platiť poistné. Výšku poistného si môže stanoviť ľubovoľne, musí však dodržať minimálnu a maximálnu hranicu poistného (viď vyššie). Najčastejšou voľbou je platenie minimálnej sumy poistného.

Živnostník SZČO (samoplatiteľ, platí poistné)

Živnostník platí poistné. Každý mesiac odvádza sumu poistného, ktorú si vypočíta na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní z predošlého roku. Čím vyšší príjem z predošlého roku, tým vyššie poistné. Ak podniká prvý rok, výšku poistného si môže stanoviť ľubovoľne, musí však dodržať minimálnu a maximálnu hranicu poistného (viď vyššie). Najčastejšou voľbou v takomto prípade je platenie minimálnej sumy poistného. Ak je živnostník zároveň študentom, musí taktiež platiť poistné.

Ďalšie osoby, ktoré neplatia zdavotné poistenie

Od platenia povinného zdravotného poistenia sú oslobodení aj rodičia poberajúci rodičovský príspevok, zdravotne ťažko postihnutí, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, dôchodcovia, ako aj osoby, ktoré poberajú príspevok za opatrovanie druhej osoby. Podrobný zoznam uvádzame nižšie.

Zmena zdravotnej poisťovne

Každoročne môžeš zmeniť zdravotnú poisťovňu. V takomto prípade je potrebné podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne najneskôr do 30. septembra príslušného roku.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2019

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2019.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.