Jedným zo základných služieb štátu je poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Nakoľko táto služba nie je zadarmo, štát prikazuje každému občanovi poistiť sa pre prípad choroby alebo úrazu. Študenti väčšinou poistenie platiť nemusia.

Zdravotné poistenie slúži na poistenie pre prípad ambulantnej návštevy lekára, lekárskeho ošetrenia, prevozu do nemocnice, alebo operačného zákroku. Z povinného zdravotného poistenia sa taktiež hradí časť nákladov na kúpu liekov predpísaných lekárom. Zdravotné poistenie je zo zákona povinný platiť každý občan SR, výber poisťovnie je však slobodný. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri zdravotné poisťovnie Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.

Min a max poistné v roku 2020

Od januára 2021 sa zvýšila výška minimálneho a maximálneho mesačného poistného pre samoplatiteľov. Samoplatiteľom sú napríklad živnostníci a dobrovoľne nezamestnaní. Pokiaľ je samoplatiteľ čiastočne zdravotne postihnutý, platí zníženú výšku poistného (ťažko zdravotne postihnutí poistné neplatia). 

  Minimálne poistné
Samoplatiteľ 76,44 eur
Zdravotne postihnutý 38,22 eur

Zmeny poistného v predošlých rokoch

V porovnaní s predošlými rokmi sa výška povinného zdravotného poistenia v roku 2021 zvýšuje najvýraznejšie.

  Minimálne poistné
Rok 2020 70,91 eur
Rok 2019 66,78 eur
Rok 2018 63,84 eur
Rok 2017 61,81 eur
Rok 2016 60,06 eur

Výška platby podľa príjmu

Suma poistného nemá vplyv na kvalitu ani rozsah poskytovaných zdravotných služieb. Lepšie zarábajúci ľudia prispievajú do spoločného rozpočtu vyššou sumou. Základné zdravotné služby sú garantované všetkým rovnako, rozdiel je v benefitoch, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú.

Kto platí zdravotné poistenie?

Študent (neplatí poistné)

Zdravotné poistenie neplatí študent strednej ani vysokej školy študujúci dennou formou, ktorý ešte nemá vysokoškolský titul druhého stupňa (Ing., Mgr.). Taktiež neplatí doktorand študujúci dennou formou, ktorý ešte nemá vysokoškolský titul tretieho stupňa, neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a má do 30 rokov. Za takýchto študentov platí zdravotné poistenie štát.

Zamestnanec (neplatí poistné)

Zamestnanec neplatí zdravotné poistenie. Poistné platí jeho zamestnávateľ, zamestnanec nemá žiadne administratívne starosti s platením. 

Nezamestnaný (neplatí poistné)

Nezamestnaný je ten, ktorý je evidovaný na úrade práce. Bez ohľadu na to, či má nárok na podporu v nezamestnanosti, štát platí nezamestnanému zdravotné poistenie vždy.

Dobrovoľne nezamestnaný (samoplatiteľ, platí poistné)

Dobrovoľne nezamestnaný je ten, ktorý nemá prácu a zároveň ani nie je evidovaný na úrade práce. Ako samoplatiteľ musí každý mesiac platiť poistné. Výšku poistného si môže stanoviť ľubovoľne, musí však dodržať minimálnu a maximálnu hranicu poistného (viď vyššie). Najčastejšou voľbou je platenie minimálnej sumy poistného.

Živnostník SZČO (samoplatiteľ, platí poistné)

Živnostník platí poistné. Každý mesiac odvádza sumu poistného, ktorú si vypočíta na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní z predošlého roku. Čím vyšší príjem z predošlého roku, tým vyššie poistné. Ak podniká prvý rok, výšku poistného si môže stanoviť ľubovoľne, musí však dodržať minimálnu a maximálnu hranicu poistného (viď vyššie). Najčastejšou voľbou v takomto prípade je platenie minimálnej sumy poistného. Ak je živnostník zároveň študentom, musí taktiež platiť poistné.

Ďalšie osoby, ktoré neplatia zdavotné poistenie

Od platenia povinného zdravotného poistenia sú oslobodení aj rodičia poberajúci rodičovský príspevok, zdravotne ťažko postihnutí, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, dôchodcovia, ako aj osoby, ktoré poberajú príspevok za opatrovanie druhej osoby. Podrobný zoznam uvádzame nižšie.

Zmena zdravotnej poisťovne

Každoročne môžeš zmeniť zdravotnú poisťovňu. V takomto prípade je potrebné podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne najneskôr do 30. septembra.

Prečítaj si tiež:
Kto nemusí platiť zdravotné odvody?
Ukončenie štúdia na strednej škole.
Ukončenie štúdia na VŠ.

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám