Končíš štúdium, nastupuješ do práce, ideš na materskú dovolenku alebo začínaš podnikať na živnosť? Pozri si naše odporúčania pre tieto aj ďalšie životné situácie z pohľadu platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie.

Končím štúdium na vysokej škole

Štát platí poistné za študenta denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (t. j. do získania titulu Ing., Ing. Arch., MUDr., MDDr., MVDr., Mgr., Mgr. Art.) najdlhšie do veku 26 rokov. Výnimkou sú študenti do dovŕšenia 30 rokov, ktorí študujú denne a ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Za nich je tiež platiteľom poistného štát.

Za študenta vysokej školy platí poistné štát do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky (vrátane), teda nie do promócie.

Pokračujem v ďalšom štúdiu

Ak po skončení I. stupňa pokračuješ v štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia, štát platí poistné aj v období prázdnin medzi oboma stupňami. To isté platí pre absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (napr. magister, inžinier) v období prázdnin, ak pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou.

Prerušil som štúdium

Pri prerušení štúdia je potrebné aby si sa prihlásil do zdravotnej poisťovne a poistné si platil sám, pretože štát v tomto období za teba zdravotné poistenie neuhrádza. Výnimkou je, ak štúdium prerušíš zo zdravotných dôvodov a tvoj stav je dlhodobo nepriaznivý. Túto skutočnosť musí potvrdiť tvoj ošetrujúci lekár. V takomto prípade ostávaš poistencom štátu a poistné si platiť sama/sám nemusíš.

Ukončil som štúdium

Po ukončení štúdia máš rovnaké povinnosti ako študenti, ktorí ukončili štúdium na strednej škole. Všetky modelové situácie si môžeš pozrieť v predošlom článku Ukončenie štúdia na strednej škole.

Končím doktorandské štúdium

Za študenta doktorandského štúdia platí poistné štát vtedy, ak splní všetky tieto podmienky:

- máš do 30 rokov,
- študuješ v dennej forme štúdia,
- neprekročil si štandardnú dĺžkú doktorandského študijného programu,
- nezískal si ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce. Po ukončení štúdia máš rovnaké povinnosti ako študenti, ktorí ukončili štúdium na strednej škole. Všetky modelové situácie si môžeš pozrieť v predošlom článku Ukončenie štúdia na strednej škole.

Autor Poisťovňa Dôvera dňa 22. október 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám