Pracoval si minulý rok 2019 na brigádach alebo v trvalom pracovnom pomere? Zamestnávatelia často odvádzajú za pracujúcich ako aj študentov preddavky na daň. Podaním daňového priznania tak môžeš získať tieto peniaze späť od štátu. Príjmy, ktoré sú nižšie než suma nezdaniteľnej časti základu dane, tzv. nezdaniteľné minimum, sú totiž oslobodené od platenia daní. Väčšina študentov preto dane neplatí.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Potvrdenia o príjme od zamestnávateľov

Prvým dôležitým krokom je zohnať potvrdenia o príjme od zamestnávateľov u ktorých si pracoval minulý rok a mal s nimi spísanú zmluvu. Ak si pracoval cez pracovnú agentúru, potvrdenie o príjme ti vystaví agentúra. V prípade, že si mal podpísané zmluvy s viacerými zamestnávateľmi, bude potrebné aby si zohnal potvrdenia jednotlivo od všetkých zamestnávateľov.

Ako to funguje?

Predtým, než sa pustíš do vyplnenia svojho daňového priznania, odporúčame prečítať si článok v ktorom ponúkame základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Príklad daňového priznania študenta

Kristína v roku 2019 brigádovala v kaviarni a jej zamestnávateľom bola pracovná agentúra. Zamestnávateľ jej vystavil potvrdenie o príjmoch, na ktorom sú uvedené nasledujúce sumy. Spolu v priebehu roka zarobila 2800 Eur v hrubom. Agentúra z jej platu vopred odviedla 532 Eur ako daňový preddavok a 170 Eur ako sociálne odvody. Výsledok daňového priznania ukazuje, že štát má Kristíne vrátiť zaplatené dane. Kristína vyplní Tlačivo daňového priznania typu A podľa nasledovných inštrukcií.

1.

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš 2019, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2.

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (Rodné číslo), sem všade dopíš svoje rodné číslo.

3.

Do riadkov 03 až 10 napíš svoje osobné údaje, meno a adresu trvalého bydliska.

4.

Do riadkov 25 a 26 napíš svoje telefónne číslo a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

5.

Do riadka 36 zadaj súčet všetkých tvojich hrubých príjmov, spomínaných 2800 Eur. Nakoľko si pracovala ako brigádnik a tvoj zamestnávateľ s tebou nespisoval zmluvu na trvalý pracovný pomer, rovnakú sumu zapíš aj do riadka 36a.

6.

Do riadkov 37 a 37a zadaj súčet odvodov, ktoré zamestnávateľ za teba zaplatil do sociálnej poisťovne, sumu 170 Eur.

7.

Rozdiel tvojho celkového hrubého príjmu (riadok 36) a zaplatených odvodov (riadok 37) predstavuje základ dane (2800 - 170). Výslednú sumu 2630 Eur zapíš do riadka 38.

8.

Do riadka 39 napíš sumu 3937,35 Eur, čo predstavuje nezdaniteľné minimum pevne stanovené vládou SR pre zdaňovací rok 2019.

9.

Do riadka 43 zapíš tú sumu z riadka 38 alebo 39, ktorá je nižšia. V tvojom prípade ide o sumu 2630 Eur z riadka 38.

10.

Nakoľko rozdiel základu dane z riadku 38 a nezdaniteľného minima z riadka 43 je nula, do riadka 44 zadaj sumu 0 Eur.

11.

Keďže základ dane je 0 Eur, tvoja daň je taktiež nulová. Do riadkov 45, 56, 58 a 64 zapíš 0 Eur.

12.

Do riadka 70 uveď, že tvoja pracovná agentúra vopred zaplatila daň vo výške 532 Eur.

13.

Výsledok tvojho daňového priznania je daň 0 Eur. Nakoľko pracovná agentúra zaplatila daň vopred, vznikol ti daňový preplatok. Do riadka 71 napíš číslo 0 Eur. Následne do riadka 72 zadaj sumu zamestnávateľmi vopred zaplatenej dane 532 Eur.

14.

V oddieli VIII. zaškrtni políčko Neuplatňujem postup podľa §50 zákona a do riadka 83 zadaj 0 Eur.

15.

Do riadka 87 napíš počet príloh 1, pretože k daňovému priznaniu treba priložiť potvrdenie z pracovnej agentúry. Vedľa sa podpíš a zadaj aktuálny dátum.

16.

Na záver požiadaj daňový úrad, aby ti vrátil späť vopred zaplatené dane. Treba preto vyplniť XI. oddiel (Žiadosť o vyplatenie daňového ...). Krížikom zaškrtni možnosť Žiadam o vrátenie daňového preplatku, dopíš aktuálny dátum a podpíš sa. Zároveň si môžeš zvoliť akou formou ti majú byť peniaze vrátené, buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Ak chceš previesť peniaze na bankový účet, doplň číslo bankového účtu.

Mám to! Čo treba urobiť ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania 2020.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →