Požičaj si peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí ako si TY jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek. Jednoducho zober a rozbehni svoje štúdium naplno!

Koľko peňazí môžeš dostať

Minimálna výška pôžičky ........................................................................ 500 €
Maximálna pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ ................... 3.500 €
Maximálna pôžička pre študentov III. stupňa VŠ ........................ 6.000 €

Kedy treba podať žiadosť

Fond prijíma žiadosti o študentskú pôžičku do 15. septembra 2019 a v druhom kole do 31. októbra 2019. Ak bude tvoja žiadosť schválená, bude ešte potrebné, aby si podpísanú zmluvu zaslal späť na adresu Fondu. Následne na to ti Fond pošle peniaze na účet. Je tak možné, že peniaze získaš už v priebehu novembra pri podaní žiadosti v septembri, alebo do januára pri podaní žiadosti v októbri.

Výhody študentskej pôžičky

 1. Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 2. Vedenie účtu ako aj elektronický výpis účtu sú bezplatné.
 3. Ak si kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušila štúdium máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 4. Po ukončení štúdia môžeš využiť osobitný odklad splátok:
  a) z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (po ukončení štúdia) alebo
  b) ak si evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.
  Túto skutočnosť musíš oznámiť Fondu a o osobitný odklad splátok požiadať.
  Počas osobitného odkladu splátok uhrádzaš iba úroky z istiny.
 5. Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3% ročne (p.a.).
 6. Fond poisťuje každého klienta pre prípad smrti a trvalých následkov spôsobených úrazom. To znamená, že v spomenutých prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
 7. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ štúdia.
 8. O finančnú pomoc z Fondu môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia.

Je dobré vedieť že...

 • Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu. Po skončení štúdia na VŠ by si mal totiž začať splácať pôžičku, ak však pokračuješ v štúdiu v magisterskom, alebo inžinierskom stupni, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia.

Ručiteľ pôžičky

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa, môže ním byť ktokoľvek, napr. rodič, súrodenec, iný člen rodiny, kamarát...

Ručiteľom pôžičky môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je občanom EÚ s trvalým pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru. V čase podpisu Zmluvy nie je staršia ako 62 rokov a má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok).

Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné poslať so žiadosťou o pôžičku, toto potvrdenie si od teba Fond vypýta až v prípade, že ti bude pôžička schválená.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 1. Si študentom dennej alebo externej formy štúdia na VŠ v ktoromkoľvek stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...).
 2. Máš trvalý pobyt na Slovensku alebo vlastníš preukaz zahraničného Slováka.
 3. Si zapísaný do ročníka v akademickom roku 2019/2020.

Rebríček žiadateľov

Žiadatelia sú zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií a následne je schválený počet pôžičiek podľa aktuálneho rozpočtu Fondu. Podmienky, na ktoré sa prihliada sú napríklad:

 • študent mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium
 • študent je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • študent je študentom so špecifickými potrebami
 • študent je po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti
 • študent je rodičom nezaopatreného dieťaťa
 • študent študuje v dennej forme štúdia
 • študent dosahuje počas VŠ štúdia výborný prospech (u študentov prvého ročníka 1. stupňa štúdia sa počíta priemer z maturitného vysvedčenia)
 • študent je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie
 • študent má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia
 • študent doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku z Fondu

Postup podania žiadosti

Fond na podporu vzdelávania

 1. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku.
  Stiahnuť žiadosť
   
 2. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v 3 sekcii žiadosti.
   
 3. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty ako prílohy (viď inštrukcie v žiadosti).
   
 4. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli 12. septembra ak sa chceš zúčastniť prvého kola schvaľovania, alebo najneskôr 30. októbra (dátumy určujú deň kedy najneskôr treba odoslať žiadosť doručenou poštovou zásielkou I. triedy, aby bola zásielka doručená Fondu do stanovených termínov, t.j. 15. september a 31. október). Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava 1

Vypočítaj si za koľko to máš

Študentské pôžičky sú bežne poskytované aj komerčnými bankami. Úroky v bankách sú však výrazne vyššie a splácať časť pôžičky musíš už počas štúdia na VŠ. Vypočítaj si v našej online kalkulačke, aký je to rozdiel a aká je tvoja budúcnosť so študentskou pôžičkou od Fondu.

Porovnaj študentskú pôžičku s bankami
v aplikácii Porovnanie pôžičky →

Máš otázky?

Pozri si sekciu Často kladené otázky, kde nájdeš odpovede na najčastejšie otázky. Ak odpoveď nenájdeš, potrebné informácie ti poskytnú aj pracovníci fondu, telefonické a e-mailové kontakty nájdeš na stránke Fond na podporu vzdelávania. Detailné informácie o pôžičke nájdeš aj v týchto prílohách:

Príklady z praxe

Andrej
Andrej o študentskú pôžičku požiadal v prvom ročníku magisterského štúdia vo výške 3.500 €. Po škole sa zamestnal a pôžičku začal splácať. Nechcel však výrazne znížiť svoj príjem a tak sa rozhodol pre splátkové obdobie piatich rokov.
Pozri finančný model

Marta
O študentskú pôžičku vo výške 2000 € požiadala v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Nasledujúce roky štúdia, až do skončenia VŠ, už o pôžičku nežiadala. Podobne ako Andrej, po škole si zvolila päťročné splátkové obdobie.
Pozri finančný model