Získaj peniaze od štátu na svoje štúdium, projekt, cestu do zahraničia alebo čokoľvek, čo chceš v akademickom roku 2021/2022.

Fond na podporu vzdelávania podporuje vysokoškolákov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek.

Koľko peňazí môžeš dostať

500 eur ..... Minimálna výška pôžičky
5.000 eur ..... Maximálna pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ
8.000 eur ..... Maximálna pôžička pre študentov III. stupňa VŠ

Novinka! Stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva

Špeciálne študentské pôžičky poskytuje Fond študentom ošetrovateľstva. Ide o pôžičku vo výške 4.000 eur. Tým, ktorí po skončení štúdia zostanú pracovať na Slovensku ako sestry alebo bratia, môže byť splácanie pôžičky úplne odpustené.

Viac o stabilizačnej pôžičke →

Kedy treba podať žiadosť

Fond prijíma žiadosti v dvoch termínoch, do 15. septembra a do 31. októbra. Požiadať o študentskú pôžičku môžeš po absolvovaní zápisu do ročníka (potvrdenie o prijatí na štúdium nestačí).

Ak bude tvoja žiadosť schválená v prvom termíne, peniaze ti na účet prídu už v priebehu novembra . Ak požiadaš v druhom termíne, peniaze získaš do konca januára.

7 výhod Študentskej pôžičky

 1. Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 2. O finančnú pomoc z Fondu môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia.
 3. Ak si kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušil-a štúdium máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 4. Po ukončení štúdia môžeš využiť osobitný odklad splátok:
  a) z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (po ukončení štúdia) alebo
  b) ak si evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.
  Túto skutočnosť musíš oznámiť Fondu a o osobitný odklad splátok požiadať. Počas osobitného odkladu splátok uhrádzaš iba úroky z istiny.
 5. Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3% ročne (p.a.).
 6. Fond poisťuje každého klienta pre prípad smrti a trvalých následkov spôsobených úrazom. To znamená, že v spomenutých prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
 7. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ štúdia.

Čo robiť po ukončení štúdia?

Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu na II. stupni štúdia (magisterské, inžinierske). Ak áno, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia. Ak nie, pôžičku začneš splácať až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia štúdia.

Ručiteľ pôžičky

K úspešnému získaniu pôžičky potrebuješ mať jedného ručiteľa pôžičky. Môže ním byť rodič, súrodenec, člen rodiny, alebo aj kamarát.

Ručiteľom pôžičky môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je občanom EU s trvalým pobytom v EU.

Ručiteľ pôžičky musí mať pravidelný zdroj príjmu, napríklad príjem z pracovného pomeru, alebo dôchodok. Podmienkou je, že nesmie byť v skúšobnej dobe, vo výpovednej lehote ani pred skončením pracovného pomeru.

Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné poslať so žiadosťou o pôžičku. Toto potvrdenie si od teba Fond vyžiada až potom, ako ti bude pôžička schválená.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 1. Si študentom dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole v ktoromkoľvek stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...) na VŠ so sídlom na Slovensku, alebo na zahraničnej VŠ.
 2. Máš trvalý pobyt na Slovensku, si zahraničný Slovák, alebo občan inej krajiny EÚ, prípadne jeho rodinný príslušník.
 3. Si zapísaný-á do ročníka v akademickom roku 2021/2022.

Rebríček žiadateľov

Fond očakáva, že pôžičku dostanú všetci študenti, ktorí o pôžičku požiadajú.

V prípade, ak by Fond nemal dostatok financií, žiadatelia budú zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií a následne bude schválený počet pôžičiek podľa aktuálneho rozpočtu Fondu. Podmienky, na ktoré sa prihliada sú napríklad:

 • študent mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium
 • študent je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • študent je študentom so špecifickými potrebami
 • študent je po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti
 • študent je rodičom nezaopatreného dieťaťa
 • študent študuje v dennej forme štúdia
 • študent dosahuje počas VŠ štúdia výborný prospech (u študentov prvého ročníka 1. stupňa štúdia sa počíta priemer z maturitného vysvedčenia)
 • študent je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie
 • študent má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia
 • študent doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku z Fondu

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Táto inštitúcia je zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom pôžičky s nízkymi poplatkami.
Web: www.fnpv.sk

Postup podania žiadosti

 1. Prečítaj si Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022, kde nájdeš všetky dôležité informácie ohľadom študentských pôžičiek.
   
 2. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku.
  Stiahnuť žiadosť
   
 3. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v časti 3 žiadosti.
   
 4. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty (viď inštrukcie v žiadosti).
   
 5. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli aspoň 2 pracovné dni pred uplynutím termínu na predkladanie žiadostí, aby si mal-a istotu, že tvoja žiadosť bude poštou doručená včas. Prvý termín je 15.september, druhý termín je 31. október.
  Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava 1

Vypočítaj si za koľko to máš

Študentské pôžičky sú bežne poskytované aj komerčnými bankami. Úroky v bankách sú však výrazne vyššie a splácať časť pôžičky musíš už počas štúdia na VŠ. Vypočítaj si v našej online kalkulačke, aký je to rozdiel a aká je tvoja budúcnosť so študentskou pôžičkou od Fondu.

Porovnaj študentskú pôžičku s bankami
v aplikácii Porovnanie pôžičky →

Máš otázky?

Pozri si Často kladené otázky na oficiálnej stránke FNPV.sk, kde nájdeš odpovede na najčastejšie otázky. Ak odpoveď nenájdeš, potrebné informácie ti poskytnú aj pracovníci fondu, telefonické a e-mailové kontakty nájdeš na stránke Fondu na podporu vzdelávania. Detailné informácie o pôžičke nájdeš aj v týchto prílohách:

Príklady z praxe

Andrej
Andrej o študentskú pôžičku požiadal v prvom ročníku magisterského štúdia vo výške 5.000 eur. Po piatich rokoch štúdia na výške sa zamestnal a pôžičku začal pomaly splácať.
Pozri finančný model

Marta
Marta študentskú pôžičku 2.000 eur získala v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia. Po skončení bakalára splácala päť rokov.
Pozri finančný model

Peniaze na štúdium

7 rád ako získať peniaze na štúdium VŠ

Pozri si všetky možnosti financovania svojho štúdia na vysokej škole.

 

Autor Patrik Lučan dňa 3. september 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám