Získaj peniaze od štátu na svoje štúdium, projekt, cestu do zahraničia alebo čokoľvek, čo chceš v akademickom roku 2022/2023.

Fond na podporu vzdelávania podporuje vysokoškolákov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek.

Koľko peňazí môžeš dostať

 • 1.000 eur - Minimálna výška pôžičky
 • 5.000 eur - Max. pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ
 • 10.000 eur - Max. pôžička pre študentov III. stupňa VŠ
 • 20.000 eur - Max. pôžička pre študentov na jednej z 500 najlepších univerzít sveta (nasleduj odkaz pre viac informácií).

Stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva

Špeciálne študentské pôžičky poskytuje Fond študentom ošetrovateľstva. Ide o pôžičku vo výške 4.000 eur. Tým, ktorí po skončení štúdia zostanú pracovať na Slovensku ako sestry alebo bratia, môže byť splácanie pôžičky úplne odpustené.

Čítaj viac v článku Stabilizačná pôžička.

Kedy treba podať žiadosť

Fond prijíma žiadosti do 30. septembra 2022. Požiadať o študentskú pôžičku môžeš po zápise do ročníka.

Ak bude tvoja žiadosť schválená v prvom termíne, peniaze ti na účet prídu už v priebehu novembra.

Ďalšie termíny podávania žiadosti o študentskú pôžičku Fond na podporu vzdelávania zverejnení po vyhodnotení septembrového kola.

7 výhod Študentskej pôžičky

 1. Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 2. O finančnú pomoc z Fondu môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia.
 3. Ak si kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušil-a štúdium máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 4. Po ukončení štúdia môžeš využiť osobitný odklad splátok:
  a) z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (po ukončení štúdia) alebo
  b) ak si evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.
  Túto skutočnosť musíš oznámiť Fondu a o osobitný odklad splátok požiadať. Počas osobitného odkladu splátok uhrádzaš iba úroky z istiny.
 5. Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3,50% ročne (p.a.).
 6. Fond poisťuje každého klienta pre prípad smrti a trvalých následkov spôsobených úrazom. To znamená, že v spomenutých prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
 7. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ štúdia.

Pôžička do 2000 eur bez ručiteľa

Ak si potrebuješ požičať iba malú sumu peňazí 1.000, 1.500, alebo 2.000 eur, môžeš ju získať jednoducho aj bez ručiteľa. Stačí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • O pôžičku z Fondu žiadaš prvýkrát v živote.
 • Študuješ v I., alebo II. stupni VŠ štúdia.
 • Ešte nemáš diplom zo štúdia v II. stupni (Mgr, Ing, MUDr,...).
 • Ty a tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo si pred svojim 18 rokom bol-a zverený-á do starostlivosti inej osoby ako rodiča.

Pôžička až 20.000 eur na svetovo najlepšej VŠ

Ak študuješ na svetovo excelentnej VŠ môžeš získať oveľa viac! Na zaplatenie školného, alebo čokoľvek, čo potrebuješ. Podmienky sú rovnaké ako v pri bežnej študentskej pôžičke až na niekoľko rozdielov.

Čítaj viac v článku Pôžička pre študentov na svetovo najlepších vysokých školách.

Ručiteľ študentskej pôžičky

Ak nespĺňaš vyššie spomenuté kritériá na získanie študentskej pôžičky bez ručiteľa, potom budeš potrebovať jedného dospelého človeka, ktorý sa stane tvojim ručiteľom.

Môže ním byť rodič, súrodenec, iný člen rodiny, alebo aj kamarát. Ručiteľ pôžičky môže byť občanom ktorejkoľvek krajiny EU, teda nielen Slovenska.

Ručiteľ pôžičky musí mať pravidelný zdroj príjmu, minimálne 400 eur mesačne, napríklad príjem z pracovného pomeru, alebo dôchodok. Podmienkou je, že nesmie byť v skúšobnej dobe, vo výpovednej lehote ani pred skončením pracovného pomeru.

Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné poslať so žiadosťou o pôžičku. Toto potvrdenie si od teba Fond vyžiada až potom, ako ti bude pôžička schválená.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 1. Študuješ dennou alebo externou formou štúdia na vysokej škole v I., II., alebo III. stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...) na VŠ so sídlom na Slovensku, alebo na zahraničnej VŠ.
 2. Máš trvalý pobyt na Slovensku, si zahraničný Slovák, alebo občan inej krajiny EÚ, prípadne jeho rodinný príslušník.
 3. Už si zapísaný-á do ročníka v akademickom roku 2022/2023.

Rebríček žiadateľov

Fond očakáva, že pôžičku dostanú všetci študenti, ktorí o pôžičku požiadajú.

V prípade, ak by Fond na podporu vzdelávania nemal dostatok financií, žiadatelia budú zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií a následne bude schválený počet pôžičiek podľa aktuálneho rozpočtu Fondu. Podmienky, na ktoré sa prihliada sú napríklad:

 • študent mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium
 • študent je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • študent je študentom so špecifickými potrebami
 • študent je po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti
 • študent je rodičom nezaopatreného dieťaťa
 • študent študuje v dennej forme štúdia
 • študent dosahuje počas VŠ štúdia výborný prospech (u študentov prvého ročníka 1. stupňa štúdia sa počíta priemer z maturitného vysvedčenia)
 • študent je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie
 • študent má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia
 • študent doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku z Fondu

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Táto inštitúcia je zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom pôžičky s nízkymi poplatkami.
Web: www.fnpv.sk

Postup podania žiadosti

 1. Prečítaj si Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023, kde nájdeš všetky dôležité informácie ohľadom študentských pôžičiek.
   
 2. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku.
  Stiahnuť žiadosť
   
 3. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v časti 3. žiadosti.
   
 4. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty (viď inštrukcie v žiadosti).
   
 5. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli aspoň 2 pracovné dni pred uplynutím termínu na predkladanie žiadostí, aby si mal-a istotu, že tvoja žiadosť bude poštou doručená včasdo 30. septembra 2022.
  Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava 1

Vypočítaj si pôžičku

Študentské pôžičky sú bežne poskytované aj komerčnými bankami. Úroky v bankách sú však výrazne vyššie a splácať časť pôžičky musíš už počas štúdia na VŠ. Vypočítaj si v našej online kalkulačke, aký je to rozdiel a aká je tvoja budúcnosť so študentskou pôžičkou od Fondu.

Porovnaj študentskú pôžičku s bankami
v aplikácii Porovnanie pôžičky →

Čo robiť po ukončení štúdia?

Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu na II. stupni štúdia (magisterské, inžinierske). Ak áno, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia. Ak nie, pôžičku začneš splácať až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia štúdia.

Máš otázky?

Pozri si Často kladené otázky na oficiálnej stránke FNPV.sk, kde nájdeš odpovede na najčastejšie otázky. Ak odpoveď nenájdeš, potrebné informácie ti poskytnú aj pracovníci fondu, telefonické a e-mailové kontakty nájdeš na stránke Fondu na podporu vzdelávania. Detailné informácie o pôžičke nájdeš aj v týchto prílohách:

Peniaze na štúdium

9 rád ako získať peniaze na štúdium VŠ

Pozri si všetky možnosti financovania svojho štúdia na vysokej škole.

 

Autor Patrik Lučan dňa 22. september 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám