Ročne si tisíce študentov stredných a vysokých škôl hľadá uplatnenie v pracovnom svete. Začiatky však bývajú ťažké.

Registrovať sa na úrade práce nie je povinné, môžeš ukončiť školu a zostať doma. Aktívne si hľadať prácu aj prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR má však viaceré výhody.

Absolventi bez podpory

Ak sa po skončení školy zaregistruješ na úrade práce, podporu v nezamestnanosti zrejme nedostaneš. Ako evidovaný nezamestnaný sa však vyhneš plateniu povinného zdravotného poistenia, ktorého minimálna výška je v súčasnosti 71 eur. Zdravotné poistenie za evidovaných nezamestnaných totiž platí štát.

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Získať dávku v nezamestnanosti môžeš iba vtedy, ak si do Sociálnej poisťovne za posledné 4 roky platil-a poistenie v nezamestnanosti po dobu minimálne 730 dní (2 roky). Poistenie v nezamestnanosti za teba platí zamestnávateľ. Od svojich predošlých zamestnávateľov si vypýtaj potvrdenie o dĺžke a výške poistenia, ktoré za teba odvádzali.

 • Aneta mala prácu posledných 793 dní (26 mesiacov). Predtým študovala na strednej škole. Nárok na podporu v nezamestnanosti bude mať.
 • Henrich mal posledné tri roky divoké odbodie, nejaký čas prácu mal, potom zasa nie. Vystriedal niekoľko zamestnaní a brigád. Zamestnávatelia mu spolu platili sociálne poistenie v dĺžke viac než 730 dní. Henrich má teda nárok na dávku v nezamestnanosti.

Úrad práce a zdravotné poistenie

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je najlepšie podať do 8 dní. Ak to nestihneš, čas od straty zamestnania, skončenia štúdia, alebo prerušenia štúdia po deň zaradenia do evidencie na úrade práce si budeš musieť platiť povinné zdravotné poistenie.

 • Mária skončila školu 31. augusta. Na úrad práce úplne zabudla a spomenula si až po 15 dňoch. Keďže nestihla podať žiadosť do ôsmych dní, musí si zdravotné poistenie v čase od skončenia školy po úrad práce platiť z vlastného. Minimálna výška zdravotného poistenia bola 71 eur mesačne. Keďže Mária meškala polovicu mesiaca, zaplatí polovicu mesačného poistenia, teda 35,50 eur.

Prečo sa registrovať na úrade práce?

Napriek tomu, že absolventi strednej a vysokej školy často nemajú nárok na finančnú podporu v nezamestnanosti, môžu získať niekoľko výhod.

 • Štát za teba platí povinné zdravotné poistenie.
 • Získaš prístup k informáciám o voľných pracovných miestach.
 • Máš možnosť privyrobiť si a získať skúsenosti vďaka absolventskej praxi.

Študenti s nárokom na dávku

Študenti nie sú vylúčení z možnosti získať dávku v nezamestnanosti. Ak počas štúdia pracujú a zamestnávateľ im platí poistenie v nezamestnanosti, majú šancu dávku v nezamestnanosti získať. Viď podmienky spomínané vyššie v článku.

Po skončení strednej školy

Ako absolvent strednej školy si môžeš užiť posledné letné prázdniny. Až do konca augusta nemusíš platiť povinné zdravotné poistenie a tvoji rodičia môžu poberať rodinné prídavky. Registrovať sa na úrade práce hneď po maturite preto nie je výhodou.

Čo potrebuješ k evidencii na úrade práce

Zaregistrovať sa treba na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v mieste tvojho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti nájdeš na príslušnom úrade. K tlačivu budeš potrebovať ešte nasledovné:

 • Občiansky preukaz
 • Maturitné vysvedčenie, výučný list alebo diplom
 • Rozhodnutie školy o neprijatí v prípade, že si sa hlásil-a na ďalšie štúdium

Povinnosti evidovaného na úrade práce

 • Aktívne si hľadať prácu a preukazovať to najmenej raz mesačne, v termíne určenom úradom.
 • Byť k dispozícii do 3 pracovných dní od doručenia výzvy alebo ústneho vyzvania pri osobnom kontakte.
 • Najneskôr do 3 dní oznámiť každú zmenu, napr. nájdenie nového zamestnania, nástup na štúdium.

Pomoc v hmotnej núdzi

Ako absolvent strednej alebo vysokej školy zrejme nemáš nárok na dávku v nezamestnanosti. Máš však možnosť požiadať o posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Pri výpočte nároku sa posudzuje tzv. okruh spoločne posudzovaných osôb (najbližší rodinní príbuzní: rodičia, súrodenci, manžel, vlastné deti). Viac sa dozvieš na stránke Pomoc v hmotnej núdzi.

Absolventská prax

Spôsob ako naštartovať svoju pracovnú kariéru sa ti ponúka aj vďaka absolventskej praxi. Tu môžeš získať pracovné skúsenosti, praktické zručnosti a referencie pre budúcich zamestnávateľov, pričom ponúkaná pozícia by mala korešpondovať s tvojim dosiahnutým vzdelaním. Absolventská prax je určená pre mladých ľudí do 25 rokov evidovaných na úrade práce. Viac sa dozvieš na stránke Absolventská prax.

Dobrovoľne nezamestnaný

Ako sme spomenuli vyššie, registrovať sa na úrade práce nie je povinné. Ak sa nezaregistruješ na úrade práce, nemáš zamestnanie, nepokračuješ v dennom štúdiu na strednej ani vysokej škole, stávaš sa v očiach štátu tzv. dobrovoľne nezamestnanou osobou. V takomto prípde si musíš platiť zdravotné poistenie. Ako dobrovoľne nezamestnaný máš však možnosť privyrobiť si na brigádach.

Autor Patrik Lučan dňa 27. apríl 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám