Najľahšie sa pojem nezaopatrené dieťa dá vysvetliť podľa nároku na prídavok na dieťa, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Osoba je nezaopatreným dieťaťom ak na ňu rodičia, pestúni alebo náhradní rodičia poberajú prídavok na dieťa a to maximálne do veku 25 rokov. V prípade, že osoba (študent alebo ZŤP) nemá rodičov, môže prídavok na dieťa poberať sama na seba. Pri výpočte sociálneho štipendia pre vysokoškolákov a stredoškolského štipendia je dôležité poznať kto v okruhu spoločne posudzovaných osôb je nezaopatreným dieťaťom. Nasledujúca definícia vychádza zo Zákona o prídavku na dieťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo študent najdlhšie do dovŕšenia 25 roku života, ak

  1. sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo
  2. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa nie je osoba,

  1. ktorej vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok
  2. ktorej štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku, alebo
  3. ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám