Najľahšie sa pojem nezaopatrené dieťa dá vysvetliť podľa nároku na prídavok na dieťa, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Osoba je nezaopatreným dieťaťom ak na ňu rodičia, pestúni alebo náhradní rodičia poberajú prídavok na dieťa a to maximálne do veku 25 rokov.

V prípade, že osoba (študent alebo ZŤP) nemá rodičov, môže prídavok na dieťa poberať sama na seba. Pri výpočte sociálneho štipendia pre vysokoškolákov a stredoškolského štipendia je dôležité poznať kto v okruhu spoločne posudzovaných osôb je nezaopatreným dieťaťom.

Nasledujúca definícia vychádza zo Zákona o prídavku na dieťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo študent najdlhšie do dovŕšenia 25 roku života, ak:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa nie je osoba,

  • ktorej vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo poberá sociálny dôchodok
  • ktorej štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku, alebo
  • ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Autor Patrik Lučan dňa 30. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám