Ak sa rodičia dobrovoľne nestarajú o svoje dieťa, prichádzajú na pomoc súdy.

Rozhodovanie o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je bežnou praxou slovenských súdov. Spory sa riešia najmä pri rozvode rodičov, keď jeden alebo obaja rodičia stratia záujem o svoje dieťa, alebo sa nevedia dohodnúť akou mierou sa spolupodieľať na budúcej výchove dieťaťa.

Ojedinelé nie sú ani prípady, keď sa o výživné po niekoľkých rokoch prihlási samo dieťa, ktoré práve nastúpilo na štúdium na vysokej škole.

Rodičia v prvej línii pomoci deťom

Štát požaduje, aby sa o deti v prvom rade starali ich rodičia.

Dieťa, alebo jeho zákonný zástupca, má právo podať žiadosť na súd o stanovenie náhradného výživného.

Na základe žiadosti súd rozhodne o výške výživného, ktoré musí rodič dieťaťu pravidelne uhrádzať (tento rodič sa označuje ako tzv. povinný rodič).

Konanie ohľadne stanovenia výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Poplatok, s ktorým však treba počítať, je odmena advokáta.

Určenie výšky výživného súdom

Súd rozhoduje o výške náhradného výživného na základe individuálnych okolností.

Nedá sa vopred určiť v akej výške bude výživné stanovené.

Prihliada sa na potreby dieťaťa ale aj na finančnú situáciu povinného rodiča.

Zohľadňujú sa odôvodnené potreby dieťaťa vzhľadom na jeho vek, zdravotný stav, či štúdium (náklady na stravovanie, ošatenie, hygienu, zdravotnú starostlivosť, cestovné, školné, bývanie na internáte, tvorba finančných úspor a pod.).

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Rovnako zohľadňuje starostlivosť rodičov o domácnosť, ak žijú spolu.

Pri zisťovaní majetkových pomerov povinného rodiča súd berie do úvahy jeho zdaniteľné príjmy a vlastníctvo majetku. U podnikateľov súd sleduje údaje z daňového priznania.

Zložitosť súdnych procesov

Dĺžku súdneho procesu ovplyvňuje najmä ochota rodičov spolupracovať so súdom a predloženie potrebných dokumentov.

Odmietnuť spolupracovať so súdom sa nevypláca.

Ak nie je povinný rodič schopný, alebo ochotný, predložiť súdu všetky potvrdenia ohľadne príjmov a majetku, súd môže rozhodnúť o výške výživného na základe predpokladu, že rodič má mesačné príjmy vo výške 20-násobku životného minima (od 1. júla 2023 to predstavuje sumu 5 377 eur mesačne).

Existujú prípady, kedy súd stanovil zaplatenie výživného na niekoľko mesiacov vopred. Stalo sa tak vtedy, keď nemal povinný rodič stály príjem, alebo sa dlhodobo zdržiaval v cudzine.

Nulová suma výživného

Ak sú majetkové pomery povinného rodiča nižšie ako majetkové pomery dospelého dieťaťa, rodičovi nemusí vzniknúť povinnosť platiť výživné.

Minimálna výška výživného

Minimálna suma výživného je stanovená zákonom, jej výška je 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (od 1. júla 2023 to predstavuje sumu 36,80 eur mesačne).

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, preto je rodič povinný dieťaťu uhrádzať životné náklady aj na úkor svojho minimálneho príjmu.

Úprava výšky výživného

Súdom stanovené výživné môže platiť niekoľko rokov.

Po dlhom čase sa zvykne zmeniť finančná situácia dieťaťa, zvýšia sa náklady na život napríklad pri nástupe na štúdium na vysokej škole.

Ak sa na úprave výživného nedohodnú rodičia, alebo dieťa s rodičom osobne, môžu požiadať súd o stanovenie novej výšky výživného.

Zánik vyživovacej povinnosti

Vyživovacia povinnosť trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa o seba starať.

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je časovo neobmedzená, nezanikne teda dovŕšením 26 rokov, ako sa občas mylne interpretuje.

Rodičia sú povinní starať sa o svoje deti, ktoré študujú dennou formou na strednej škole alebo vysokej škole, alebo o deti, ktoré sa o seba nedokážu starať z dôvodu vážnej choroby, alebo telesného hendikepu (v prípade takýchto detí môže vyživovacia povinnosť rodičov trvať počas ich celého života).

Zánik vyživovacej povinnosti nastane vtedy, keď je dieťa schopné sa samo živiť (platí to aj v prípade, keď je dieťa nezamestnané).

Vstup detí do manželstva

Rodičovská povinnosť platiť výživné zaniká ak dieťa uzavrie manželstvo, vtedy prechádza vyživovacia povinnosť od rodičov k manželovi / manželke.

Aj tu je však prípustná výnimka.

Ak manžel nie je schopný plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu partnerovi (napríklad študuje na vysokej škole), vtedy sú rodičia naďalej povinní plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu.

Akonáhle nastane stav, kedy je dieťa schopné samo sa živiť, povinný rodič môže podať žiadosť na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti.

Súdom stanovená povinnosť platiť výživné nezaniká automaticky a to aj napriek zákonným predpokladom.

Dedičstvo

Vyživovacia povinnosť zaniká smrťou povinného rodiča, platenie výživného teda neprechádza na jeho dedičov.

Môže sa však stať, že súčasťou dedičského konania sú nedoplatky na výživnom vypočítané ku dňu smrti, vtedy, prijatím dedičstva vzniká dedičom povinnosť tieto nedoplatky uhradiť.

Obnovenie vyživovacej povinnosti

Vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom sa môže po predošlom zániku opätovne obnoviť.

Obnovenie vyživovacej povinnosti nastáva vtedy, keď dieťa nemá schopnosť samo sa živiť, najčastejšie ide o prípady vzniku ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nástupu na denné štúdium vysokej školy.

Treba znovu podať žiadosť na súd o určenie náhradného výživného. 

Autor Patrik Lučan dňa 5. júl 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám