Medzi práva dieťaťa patrí právo na výživné od svojich rodičov, hovorí o tom Zákone o rodine. Ak sa rodičia dobrovoľne nestarajú o svoje dieťa, prichádzajú na pomoc súdy.

Rozhodovanie o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je bežnou praxou slovenských súdov, sudcovia sa stretávajú so smutnými ako aj kurióznymi príbehmi. Spory sa riešia najmä po rozvode rodičov, keď jeden alebo obaja rodičia stratia záujem o svoje dieťa, alebo sa nevedia dohodnúť akou mierou sa spolupodieľať na budúcej výchove dieťaťa. Ojedinelé nie sú ani prípady, keď sa o výživné po niekoľkých rokoch prihlási samo dieťa, ktoré práve nastúpilo na štúdium na vysokej škole.

Povinnosť rodičov

Štát požaduje, aby sa o deti v prvom rade starali ich rodičia. Znamená to, že ak si rodičia neplnia svoju vyživovaciu povinnosť, dieťa alebo jeho zákonný zástupca má možnosť podať žiadosť na súd o stanovenie náhradného výživného. Na základe tejto žiadosti súd rozhodne o výške výživného, ktoré musí rodič dieťaťu pravidelne uhrádzať (tento rodič sa označuje ako tzv. povinný rodič). Konanie ohľadne stanovenia výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Poplatok, s ktorým však treba počítať, je odmena advokáta. Žiadosť na súd o určenie výživného môže podať na súd rodič v mene maloletého dieťaťa, alebo samotné dieťa (napríklad študent na VŠ).

Určenie výšky výživného

//REKLAMA// Súd rozhoduje o výške náhradného výživného na základe individuálnych okolností. Nedá sa teda vopred určiť v akej výške bude výživné stanovené. Prihliada sa na potreby dieťaťa ale aj na finančnú situáciu povinného rodiča. Zohľadňujú sa odôvodnené potreby dieťaťa vzhľadom na jeho vek, zdravotný stav, či štúdium (náklady na stravovanie, ošatenie, hygienu, zdravotnú starostlivosť, cestovné, školné, bývanie na internáte a pod.). Do úvahy sa taktiež berie potreba na tvorbu finančných úspor. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti ďalej súd prihliada aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Súd prihliada aj na starostlivosť rodičov o domácnosť, ak žijú spolu.

Pri zisťovaní majetkových pomerov povinného rodiča súd berie do úvahy jeho zdaniteľné príjmy a vlastníctvo majetku. U podnikateľov súd sleduje údaje z daňového priznania. Dĺžku súdneho procesu ovplyvňuje najmä ochota spolupracovať so súdom a predloženie potrebných dokladov. Odmietnuť spolupracovať so súdom sa nevypláca. Ak povinný rodič nie je schopný alebo ochotný predložiť súdu všetky potvrdenia ohľadne príjmov a majetku, súd môže rozhodnúť o výške výživného na základe predpokladu, že rodič má mesačné príjmy vo výške 20-násobku životného minima (v roku 2020 to predstavuje sumu 4 204 Eur mesačne).

Existujú prípady, kedy súd môže stanoviť zaplatenie výživného na niekoľko mesiacov vopred. Je to vtedy, keď povinný rodič pracuje ako sezónny pracovník s nestálym príjmom, alebo dlhodobo sa zdržuje v cudzine. Môže nastať taktiež situácia, kedy sú majetkové pomery povinného rodiča nižšie ako majetkové pomery dospelého dieťaťa, za takýchto okolností rodičovi nemusí vzniknúť povinnosť platiť výživné.

Minimálna výška výživného

Minimálna suma výživného je stanovená zákonom, jej výška je 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (v roku 2020 je minimálna výška výživného 28,79 Eur). Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, preto je rodič povinný dieťaťu uhrádzať životné náklady aj na úkor svojho minimálneho príjmu.

Úprava výšky výživného

Súdom stanovené výživné môže platiť niekoľko rokov. Po dlhom čase sa však zvykne zmeniť aj ekonomická situácia dieťaťa, zvýšia sa náklady na život napríklad ak dieťa nastúpilo na štúdium na vysokej škole. Ak sa na úprave výživného nedohodnú rodičia alebo dieťa s rodičom osobne, môžu požiadať súd o stanovenie novej výšky výživného.

Zánik vyživovacej povinnosti

Vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa o seba postarať. Táto povinnosť je časovo neobmedzená, nezanikne teda dovŕšením 26 rokov, ako sa občas mylne interpretuje.

Rodičia sú povinní starať sa o svoje deti, ktoré študujú dennou formou na strednej alebo vysokej škole, alebo o deti, ktoré sa o seba nedokážu starať z dôvodu vážnej choroby alebo telesného hendikepu (v prípade takýchto detí môže vyživovacia povinnosť rodičov trvať počas ich celého života).

Zánik vyživovacej povinnosti nastane vtedy, keď je dieťa schopné sa samo živiť (platí to aj v prípade, keď je dieťa nezamestnané). Povinnosť platiť výživné zaniká aj keď dieťa uzavrie manželstvo, vtedy prechádza vyživovacia povinnosť od rodičov k manželovi (manželke). Aj tu je však prípustná výnimka.

Ak manžel nie je schopný si plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu partnerovi (napríklad kvôli dennému štúdiu na vysokej škole), vtedy sú rodičia naďalej povinní plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu. Akonáhle nastane stav, kedy je dieťa schopné samo sa živiť, povinný rodič môže podať žiadosť na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti. Súdom stanovená povinnosť platiť výživné totiž nezaniká automaticky aj napriek zákonným predpokladom.

Dedičstvo

Vyživovacia povinnosť zaniká smrťou povinného rodiča, platenie výživného teda neprechádza na jeho dedičov. Môže sa však stať, že súčasťou dedičského konania budú aj nedoplatky na výživnom vypočítané ku dňu smrti, vtedy, prijatím dedičstva vzniká dedičom povinnosť tieto nedoplatky uhradiť.

Obnovenie vyživovacej povinnosti

Vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom sa môže po predošlom zániku opätovne obnoviť. Obnovenie vyživovacej povinnosti nastáva vtedy, keď sa dieťa nie je schopné samo živiť, najčastejšie ide o prípady vzniku ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nástupu na denné štúdium VŠ. Tu však netreba zabudnúť, že v prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti rodičom, treba znovu podať žiadosť na súd o určenie náhradného výživného.