Bežne sa sociálne štipendium priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú prípady, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov, teda počas júla a augusta príslušného akademického roka.

  • Si nezaopatrené dieťa a obojstranná sirota (ani jeden z tvojich rodičov nežije).
  • Si nezaopatrené dieťa a polosirota (žije len jeden z tvojich rodičov) a žijúci rodič ti na základe súdneho rozhodnutia musí platiť výživné.
  • Si nezaopatrené dieťa a bol si pred dosiahnutím plnoletosti umiestnený v náhradnej starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v náhradnej rodine (pestúni).

Podľa: §7, odsek 1 vyhlášky MŠ SR č. 102/2006

Autor Patrik Lučan dňa 8. september 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám