Áno, ak ti nebola schválená pôžička, môžeš poslať písomné odvolanie na poštovú adresu, ktorá je uvedená na kontaktnej stránke Fondu na podporu vzdelávania. Ani napriek tomu však nemožno zaručiť, že rada Fondu ti dodatočne pôžičku schváli.

----- Začiatok vzoru odvolania -----

Peter Vzorový, Drieňova 1375, 010 04 Žilina, rodné č: 910522/0000

 
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1
 

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení študentskej pôžičky

Odvolávam sa voči rozhodnutiu o neschválení študentskej pôžičky o ktorú som požiadal dňa 30. septembra 2014 a žiadam o prehodnotenie mojej žiadosti po zvážení nižšie uvedených dôvodov:

- otec stratil v priebehu minulého mesiaca prácu a keďže jeho príjem bol najväčším prínosom do rodiny, výrazne ovplyvnil náše finančné možnosti. Ako dôkaz prikladám rozhodnutie ÚPSVaR o zaradení otca do evidencie nezamestnaných.

- som študentom posledného ročníka magisterského štúdia a súčasná situácia ma núti menej sa venovať štúdiu a viac práci, čo má vplyv na moje výsledky a neskôr môže ovplyvniť celkové hodnotenie na štátniciach.

- vďaka doterajšej podpore rodičov som sa mohol plne venovať štúdiu, čo sa odzrkadlilo na mojich dobrých študijných výsledkoch. Prikladám výpis známok za bakalárske ako aj magisterské štúdium.

- doposiaľ som nemal poskytnutú pôžičku na štúdium II. stupňa.
 

Za skoré vybavenie vopred ďakujem.

V Žiline, dňa 7. novembra 2017

 

..................................................
Peter Vzorový

----- Koniec vzoru odvolania -----