Mezi najlacnejšou a najdrahšou univerzitou v akademickom roku 2012/2013 je rozdiel viac než 400 €. Pri výpočte nákladov sme vychádzali z modelového príkladu prváka študujúceho na VŠ dennou formou, ubytovaného na internáte, ktorý využíva služby verejnej dopravy a obedy si kupuje v univerzitnej jedálni. Náklady sa vzťahujú na celý akademický rok, teda 10 mesiacov.

Sumy sa môžu v priebehu roka mierne zvyšovať vzhľadom na neustály celkový rast cien na Slovensku. Uvedené sumy odzrkadľujú základné minimum s ktorým treba pri štúdiu na danej VŠ a v danom meste počítať.

Nie sú započítané bežné výdavky, ktoré každý z nás musí platiť bez ohľadu na to, či je alebo nie je študentom VŠ (bežné nákupy, ošatenie, kozmetika, pripojenie na internet a pod). Taktiež sme nezapočítali do nákladov nákup kníh, alebo učebných pomôcok, pretože tieto sa výrazne líšia v závislosti od študijného odboru a nárokov vyučujúcich.

Započítané sú nasledujúce položky:

 • poplatok za prijímacie konanie
 • poplatok za vydanie preukazu ISIC
 • ubytovanie na internáte
 • obedy v školskej jedálni
 • cestovné mestskou hromadnou dopravou

Rebríček poplatkov na vysokých školách v 1. ročníku - akademický rok 2012/2013

 1. - 1.506 € - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 2. - 1.485 € - Ekonomická univerzita v Bratislave
 3. - 1.447 € - Univerzita Komenského v Bratislave
 4. - 1.432 € - Technická univerzita v Košiciach
 5. - 1.431 € - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 6. - 1.395 € - Trnavská univerzita v Trnave
 7. - 1.392 € - Akadémia umení v Banskej Bystrici
 8. - 1.379 € - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 9. - 1.370 € - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 10. - 1.365 € - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 11. - 1.355 € - Žilinská univerzita v Žiline
 12. - 1.330 € - Katolícka univerzita v Ružomberku
 13. - 1.297 € - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 14. - 1.277 € - Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne
 15. - 1.270 € - Technická univerzita vo Zvolene
 16. - 1.267 € - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 17. - 1.260 € - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 18. - 1.250 € - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 19. - 1.182 € - Prešovská univerzita v Prešove
 20. - 1.078 € - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj si nás na Facebook a nič dôležité ti neunikne.

Rebríček je spracovaný na základe informácií poskytnutých univerzitami a ministerstvom školstva.
Číselné hodnoty sú približné, v konkrétnych prípadoch sa môžu odlišovať.
© 2012 Študentské financie. Redakcia si vyhradzuje autorské práva k tomuto obsahu.

Autor Patrik Lučan dňa 17. august 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám