Verejné vysoké školy

 1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 2. Ekonomická univerzita v Bratislave
 3. Katolícka univerzita v Ružomberku
 4. Prešovská univerzita v Prešove
 5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 7. Technická univerzita v Košiciach
 8. Technická univerzita vo Zvolene
 9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 10. Trnavská univerzita v Trnave
 11. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 12. Univerzita J. Selyeho v Komárne
 13. Univerzita Komenského v Bratislave
 14. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 15. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 16. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 17. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 20. Žilinská univerzita v Žiline

Štátne vysoké školy

 1. Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v L. Mikuláši
 2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 3. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súkromné vysoké školy

 1. Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
 2. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 
 3. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
 4. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 5. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 6. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 7. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 8. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 9. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
 10. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 11. Vysoká škola v Sládkovičove
 12. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Zahraničné vysoké školy

 1. Bankovní institut vysoká škola, a. s., Praha
 2. Univerzita Palackého v Olomouci
 3. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
 4. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám