Štúdium na vysokej škole nie je zadarmo. Pri plánovaní svojho budúceho vzdelávania treba na to myslieť. Na verejných a štátnych vysokých školách sa školné neplatí, avšak pribúdajú výdavky spojené so životom vysokoškoláka. Na druhej strane máš dostatok možností ako peniaze získať. Náš portál Študentské financie ti krok po kroku ukáže ako sa prihlásiť na vysokoškolské štúdium, čo všetko na teba čaká na novej škole a samozrejme koľko to všetko bude stáť a kde všade môžeš peniaze získať.

Univerzita alebo vysoká škola?

Dobrá otázka! Áno, existujú rozdiely medzi univerzitou a bežnou vysokou školou. Univerzita je v hierarchii vysokých škôl na najvyššom stupni. Bežná vysoká škola je zameraná hlavne na výučbu, poskytuje vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia a vykonáva iba základný vedecký výskum. Univerzita je viac zameraná na vlastný vedecký výskum a vývoj, má vyšší počet vedeckých pracovníkov a väčšinou sa delí na viaceré fakulty. Okrem toho univerzita poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov (bakalársky, magisterský aj doktorandský). Čo sa týka kvality štúdia, na vysokých školách ako aj univerzitách by mala byť kvalita štúdia podobná.

Výber študijného odboru a školy

Študijný odbor si vyber nielen podľa toho, čo ťa baví ale aj podľa toho, akú budeš mať perspektívu uplatnenia v praxi. Medzi absolventami vysokých škôl sú tí, ktorí hneď po škole získajú zaujímavé zamestnanie a zarábajú slušné peniaze, ale aj tí, ktorí mesiace čakajú na úrade práce. Do ktorého radu sa chceš postaviť ty? Veľa vysokoškolákov má predstavu, že stačí vyštudovať ľahký odbor a získať titul pred meno. Brrrr, úplne zle! Nečudo, že po škole skončia na úrade práce alebo si nájdu zamestnanie na ktoré by im stačila aj stredná škola. Vysoká škola je o osobnom rozvoji a vedomostiach, nie o tituloch pred menom. Nechci byť priemer, buď výnimočný a pracuj na sebe. Iba vďaka osobným schopnostiam sa ti otvorí cesta k lepšej budúcnosti. Pomôžeme ti pri rozhodovaní. Pozri si náš zoznam študijných odborov na vysokých školách a ich uplatnenie v praxi.

Forma štúdia

Akademický rok je na vysokých školách rozdelený na zimný a letný semester. Zimný semester začína v septembri a letný semester začína vo februári. Každý semester obsahuje 3 mesiace výučby, na ktoré nadväzuje približne dvojmesačné skúškové obdobie. Študovať môžeš dennou alebo externou formou štúdia. Aký je v tom rozdiel?

Denná forma štúdia

Denná forma štúdia sa podobá strednej škole, na prednášky a cvičenia treba chodiť každý deň, si v priamom kontakte s vyučujúcimi. Je to štúdium na plný úväzok, označuje sa tiež ako prezenčná metóda štúdia. Ako denný študent môžeš využívať všetky študentské výhody, zľavnené cestovné lístky, študentské obedy, bývanie na internáte a zľavy pri nákupoch v niektorých obchodoch (podrobné info nájdeš v článku Univerzitný preukaz ISIC). Denná forma štúdia je bezplatná.

Externá forma štúdia

Externá forma štúdia je založená na samoštúdiu a je prispôsobená študentom, ktorím denné štúdium časovo nevyhovuje, napríklad majú trvalú prácu. Prednášky sú väčšinou nepovinné a najčastejšie sa konajú iba počas víkendov. Externisti nemajú k dispozícii študentské výhody. Externé štúdium je spoplatnené.

//REKLAMA// Denná aj externá forma štúdia sa bežne realizujú v tzv. prezenčnej metóde. Znamená to, že chodíš na prednášky a si v priamom kontakte s vyučujúcim. V niektorých prípadoch môže byť výučba realizovaná dištančnou metódou. Pri dištančnej metóde študent nechodí na prednášky, s vyučujúcim komunikuje cez internet, alebo prostredníctvom konzultácií, na konci semestra dodá výsledky v podobe seminárnej práce alebo testu. Dištančnou metódou možno študovať aj na základe osobnej žiadosti, napríklad v prípade nepredvídanej životnej zmeny, ktorá by bránila ďalej pokračovať v štúdiu prezenčnou formou.

Stupne vysokoškolského štúdia

Štúdium na vysokých školách je rozdelené do troch stupňov, pričom v niektorých študijných odboroch môžu byť I. a II. stupeň štúdia spojené do jedného študijného programu, napríklad v prípade lekárstva.

I. stupeň štúdia

Prvý stupeň štúdia je bakalárske štúdium (sem nastupujú absolventi stredných škôl), štandardná dĺžka štúdia je 3 až 4 roky. Absolvovaním I. stupňa štúdia získaš akademický titul bakalár (Bc.).

II. stupeň štúdia

Druhý stupeň štúdia je magisterské štúdium, štandardná dĺžka štúdia je 2 až 3 roky. Absolvovaním II. stupňa štúdia získaš akademický titul magister (Mgr.), inžinier (Ing.), inžinier architekt (Ing. arch.), doktor medicíny (MUDr.) atď. Po ukončení magisterského študijného programu si môžeš zvýšiť kvalifikáciu vykonaním rigoróznej štátnej skúšky a získať akademický titul doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor prírodných vied (RNDr.), doktor farmácie (PharmDr.), licenciát teológie (ThLic.) atď.

III. stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia je doktorandské štúdium a tento program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť, štandardná dĺžka štúdia je 3 roky. Absolvovaním III. stupňa štúdia získaš vedecký titul doktor (PhD.).

Podmienky prijatia na školu

Pre vstup do bakalárskeho študijného programu je nevyhnutné mať dosiahnuté stredoškolské vzdelanie (výnimku tvorí iba štúdium v oblasti umenia, kde môžu byť prijatí aj uchádzači z konzervatória). Súčasťou prijímacieho konania bývajú skúšky z odborných poznatkov, všeobecného prehľadu alebo talentové skúšky. Rozsah ako aj obsah skúšok závisí od fakulty a študijného odboru na ktorý sa prihlásiš, presné podmienky prijatia sú vopred zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl. Každý ďalší vyšší stupeň štúdia vyžaduje mať úspešne absolvovaný predošlý stupeň štúdia.

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na vysoké školy je začiatkom roka, vo februári až apríli. Na študijné odbory s talentovými skúškami sa treba prihlásiť skôr, prihlášky sa tu podávajú už od novembra. Prijímacie konanie je spoplatnené, bežne sa platí od 30 do 60 Eur za každú podanú prihlášku. Prihlášku môžeš podať písomne alebo elektronicky.

Písomná prihláška

Písomná prihláška je najjednoduchší spôsob ako sa uchádzať o štúdium na vysokej škole. Postup podania písomnej prihlášky je nasledovný:

 1. Vytlač si tlačivo prihlášky
  Stiahni si Tlačivo prihlášky pre I. stupeň štúdia
  Stiahni si Tlačivo prihlášky pre II. stupeň štúdia
  Stiahni si Tlačivo prihlášky pre III. stupeň štúdia
 2. Vyplň údaje a podpíš sa na tlačivo.
 3. Zaplať poplatok za podanie prihlášky.
 4. Vyplnenú a tebou podpísanú prihlášku odošli poštou ako doporučenú zásielku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanienie na adresu fakulty. Prihlášku je možné podať aj osobne v podateľni fakulty. V takomto prípade si v podateľni vyžiadaj potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom, pečiatkou školy a podpisom zodpovedného pracovníka.

Elektronická prihláška

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je lacnejší o 2 až 15 Eur, jej vyplnenie je však zložitejšie a zaberie viac času. Podaním elektronickej prihlášky sa nezbavíš povinnosti poslať písomnú prihlášku. Ak budeš na školu prijatý, účet v online systéme ti bude slúžiť na ďalšiu komunikáciu so školou, zápis do ročníka, zápis predmetov, objednávanie kníh z knižnice ako aj prihlasovanie sa na skúšky. Postup podania elektronickej prihlášky je nasledovný:

 1. Zaregistruj sa v online systéme danej školy.
 2. Vyplň a odošli elektronickú prihlášku na štúdium.
 3. Vytlač vyplnenú prihlášku.
 4. Zaplať poplatok za podanie prihlášky.
 5. Vyplnenú a tebou podpísanú prihlášku odošli poštou ako doporučenú zásielku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanienie na adresu fakulty.

Prijímacia skúška

Podmienky na prijatie do prvého ročníka má každá fakulta odlišné, preto si pozorne prečítaj informácie v našom zozname študijných odborov. Väčšinou je nutné prejsť prijímacími pohovormi, ktoré sú vo forme písomného testu alebo talentových skúšok v prípade umeleckých smerov. O konaní prijímacích skúšok budeš písomne informovaný niekoľko týždňov po podaní prihlášky na štúdium. Prijímacie skúšky sa bežne konajú v júni. Talentové skúšky na umelecké školy sa konajú skôr, už začiatkom roka. Na niektoré školy sa môžeš dostať aj bez prijímačiek, tu však treba počítať s tým, že prvý ročník je skúšobný a na postup do ďalšieho ročníka treba splniť prísne podmienky.

Zápis na štúdium

Po absolvovaní prijímacích skúšok ťa škola písomne oboznámi o prijatí na štúdium a o termíne zápisu do ročníka. Keďže môžeš podať viaceré prihlášky, môže sa stať, že budeš úspešne prijatý na viaceré študijné smery alebo školy. Je potom už len na tebe, ktoré štúdium sa rozhodneš absolvovať. Zápisom potvrdzuješ svoj záujem o konkrétne štúdium. Zápis do ročníka sa koná koncom augusta alebo začiatkom septembra a prebieha počas celého dňa. Okrem podpisovania a vyplnenia študijných formulárov ti bude predstavená škola, jej história a fungovanie, oboznámiš sa s formou a podmienkami štúdia, možnosťami ubytovania, budú ti predstavení vyučujúci a obsah jednotlivých študijných predmetov. Ak zápis do ročníka neabsolvuješ, škola ťa automaticky vyradí zo zoznamu študentov.

Ubytovanie

Ubytovanie poskytujú školy vo svojich internátoch. Žiadosť o pridelenie internátu možno na viacerých univerzitách vykonať aj elektronicky. Mesačné náklady na ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách na internáte sa pohybujú od 30 Eur do 70 Eur. 

Celkové náklady na štúdium na vysokej škole

Každoročne sledujeme vývoj nákladov vysokoškolákov na ich štúdium. Rozdiely medzi jednotlivými školami sa pohybujú v stovkách Eur ročne. Pozri si s akými nákladmi musíš počítať a v akej výške. Pokračuj na stránku Rebríček nákladov na štúdum VŠ.

Autor Patrik Lučan dňa 8. január 2016.
Chyba v článku? Napíšte nám