Čo môžeš študovať na Univerzite J. Selyeho?

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá ponúka odbornú výučbu v maďarskom jazyku sa zameriava hlavne na humanitné a pedagogické smery. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad podnikové hospodárstvo a manažment, aplikovanú informatiku, učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, sociálnu prácu, či reformovanú teológiu.

Autor Patrik Lučan dňa 18. február 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám