Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

České univerzity lákajú Slovákov na bezplatné štúdium

Čo tak odísť študovať za hranice Slovenska? Česká republika je známa nielen pracovnými príležitosťami ale aj širokou možnosťou bezplatného štúdia na vysokých školách.

Čo tak odísť študovať za hranice Slovenska? Česká republika je známa nielen pracovnými príležitosťami ale aj širokou možnosťou bezplatného štúdia na vysokých školách. Štúdium na českých univerzitách neponúka iba kvalitnejšie vzdelanie, lepšie technické vybavenie a krajšie internáty, je to aj príležitosť osamostatniť sa a začať život v kultúrne vyspelejších mestách.

Ísť študovať do Českej republiky nie je zložité, pretože spomedzi všetkých ostatných krajín sveta sú k nám naši západní susedia zvyklosťami, systémom školstva a jazykom najbližšie. Oproti Slovensku ponúkajú české školy lepšiu medzinárodnú prestíž a väčšiu rôznorodosť študijných odborov. Napriek mnohým podobnostiam však existujú rozdiely o ktorých je dobré vedieť ešte predtým, než si podáš prihlášku na niektorú z českých univerzít.

Štúdium zadarmo

Slováci sú na českých verejných a štátnych vysokých školách braní za rovnakých podmienok ako domáci študenti. Prvé vysokoškolské štúdium je v ČR stále zadarmo, aj keď sa už niekoľko rokov uvažuje o jeho spoplatnení. Spoplatnenie štúdia sa v súčasnosti týka iba súkromných VŠ a štúdia absolvovaného v cudzom jazyku (napr. v angličtine).

V Čechách po slovensky

V prospech štúdia v ČR stojí aj fakt, že väčšina škôl nevyžaduje aktívnu znalosť českého jazyka. Výučba síce prebieha v češtine, Slováci sa však môžu vyjadrovať po slovensky pri odpovediach na skúškach ako aj pri písaní svojich seminárnych, bakalárskych či diplomových prác. To isté platí na väčšine prijímacích pohovorov. Z češtiny preto netreba mať obavy. Iba v niektorých prípadoch môže byť znalosť češtiny požadovaná, závisí od študijného odboru. V takomto prípade je znalosť jazyka uvedená v podmienkach pre prijatie na štúdium.

Stupne štúdia

Štúdium v ČR je, rovnako ako u nás, rozdelené do troch stupňov, pričom v niektorých študijných odboroch môžu byť I. a II. stupeň štúdia spojené do jedného študijného programu, napríklad v prípade lekárstva.

  • Prvý stupeň štúdia je bakalárske štúdium (sem nastupujú absolventi stredných škôl), štandardná dĺžka štúdia je 3 až 4 roky. Absolvovaním I. stupňa štúdia získaš akademický titul bakalár (Bc.).
  • Druhý stupeň štúdia je magisterské štúdium, štandardná dĺžka štúdia je 2 až 3 roky. Absolvovaním II. stupňa štúdia získaš akademický titul magister (Mgr.), inžinier (Ing.), inžinier architekt (Ing. arch.), doktor medicíny (MUDr.) atď. Po ukončení magisterského študijného programu si môžeš zvýšiť kvalifikáciu vykonaním rigoróznej štátnej skúšky a získať akademický titul doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor prírodných vied (RNDr.), doktor farmácie (PharmDr.), licenciát teológie (ThLic.) atď.
  • Tretí stupeň štúdia je doktorandské štúdium a tento program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť, štandardná dĺžka štúdia je 3 roky. Absolvovaním III. stupňa štúdia získaš vedecký titul doktor (PhD.).

Podmienky prijatia na školu

Pre vstup do bakalárskeho študijného programu je nevyhnutné mať dosiahnuté stredoškolské vzdelanie (výnimku tvorí iba štúdium v oblasti umenia, kde môžu byť prijatí aj uchádzači z konzervatória). Súčasťou prijímacieho konania bývajú skúšky z odborných poznatkov, všeobecného prehľadu alebo talentové skúšky. Rozsah ako aj obsah skúšok závisí od fakulty a študijného odboru na ktorý sa prihlásiš, presné podmienky prijatia sú vopred zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl. Každý ďalší vyšší stupeň štúdia vyžaduje mať úspešne absolvovaný predošlý stupeň štúdia, pričom je akceptované predošlé štúdium na slovenskej univerzite rovnako ako na českej (napríklad: bakalárske štúdium vyštuduješ na Slovensku a na magisterské štúdium sa prihlásiš do ČR).

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na české vysoké školy je podobný ako na Slovensku, začiatkom roka vo februári až apríli. Prijímacie konanie je spoplatnené, bežne sa platí od 300 do 600 Kč za podanie prihlášky. Väčšina českých vysokých škôl má k dispozícii elektronickú prihlášku, ktorú nájdeš na webových stránkach príslušnej fakulty.

Ubytovanie

Ubytovanie poskytujú školy vo svojich internátoch. Žiadosť o pridelenie internátu možno na viacerých univerzitách vykonať aj elektronicky. Približné mesačné náklady na ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách na internáte sa pohybujú od 2000 Kč (78 eur) - 2600 Kč (102 eur)

Financovanie štúdia, štipendiá

Pre väčšinu štipendií platí, že získať ho môžeš jedine ak študuješ prezenčnou (dennou) formou štúdia, spĺňaš študijné plány a neprekročil si štandardnú dĺžku štúdia v danom stupni štúdia. Okrem sociálneho štipendia poskytovaného vládou ČR je výška ako aj kritériá na získanie štipendia určovaná školou na ktorej študuješ.

Ubytovacie štipendium

Iide o najrozšírenejšie štipendium na vysokých školách v ČR. Ide o štipendium určené na hradenie nákladov spojených s ubytovaním, či už na internáte alebo v podnájme. Hradenie ubytovania však nie je podmienkou, peniaze môžeš použiť na čokoľvek, na zaplatenie internátu, na kúpu cestovných lístkov, či oblečenia. Na viacerých školách netreba podávať žiadosť, pretože štipendium je automaticky pridelené na základe splnených kritérií. Ubytovacie štipendium je možné získať nielen na štátnych a verejných VŠ ale aj na súkromných vysokých školách. Výška podpory v podobe ubytovacieho štipendia je na každej škole odlišná, väčšinou sa pohybuje od 500 Kč do 2.500 Kč mesačne. Na niektorých školách môže byť štipendium prehodnocované a vyplácané štvrťročne.

Prospechové štipendium

Základnou podmienkou pre získanie prospechového štipendia sú vynikajúce študijné výsledky, kde priemer hodnotenia študijných výsledkov za predošlý semester nesmie prekročiť maximálnu hodnotu, väčšinou ide o číslo 1.80. Štipendium sa prehodnocuje vždy po ukončení semestra, takže ak sa zlepšia alebo zhoršia študijné výsledky, má to vplyv na výšku alebo samotné pridelenie štipendia pre obdobie ďalšieho semestra. Na výšku štipendia má taktiež vplyv počet študentov, ktorí splnia vopred stanovené kritériá. Nakoľko fakulty vyčleňujú na štipendium pevnú sumu zo svojho rozpočtu, platí, že čím viac študentov splní kritériá tým je mesačné štipendium nižšie. Na viacerých školách netreba podávať žiadosť, pretože štipendium je automaticky pridelené na základe splnených kritérií. Výška podpory v podobe prospechového štipendia je na každej škole odlišná, väčšinou sa pohybuje od 1.000 Kč do 4.000 Kč mesačne. Niektoré vysoké školy vyplácajú prospechové štipendium jednorázovo.

Mimoriadne štipendium

Toto štipendium je udeľované rektorom vysokej školy za jedinečnú tvorivú činnosť alebo vynikajúce výzkumné, športové a umelecké výsledky. Štipendium môže byť udelené i ako podpora pre štúdium v zahraničí alebo pre študentov v mimoriadnych situáciách. Výšku finančnej odmeny určuje rektor vysokej školy. Mimoriadne štipendium sa vypláca jednorázovo a väčšinou sa pohybuje vo výške 1.000 Kč až 5.000 Kč.

Mimoriadne sociálne štipendium

Rrektor univerzity môže študentovi priznať mimoriadne sociálne štipendium v prípade ťažkej sociálnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu náhlych zmien v jeho živote, alebo živote jeho rodiny. Pravidlá pre pridelenie takéhoto štipendia bývajú uvedené na webových stránkach univerzít alebo ho poskytnú pracovníci na študijnom oddelení. O mimoriadne sociálne štipendium musí študent požiadať, ak je priznané, vyplatené bude ako jednorázový príspevok.

Nadace pro vzdělání

Štipendiá pre slovenských študentov študujúcich na českých vysokých školách poskytuje súkromná nadácia podporujúca mobilitu študentov. Všetky potrebné informácie nájdeš na webovej stránke projektu Lehčí rozběh.

Sociálne štipendium poskytované vládou

Sociálne štipendium poskytované vládou SR nemôžeš ako študent v Českej republike získať, pretože je určené iba študentom na Slovensku. Podobne nemôžeš získať sociálne štipendium poskytované vládou ČR, pretože to je určené iba študentom s trvalým bydliskom v ČR.

Študentská pôžička

Ak sa ti nepodarí získať žiadne zo spomínaných štipendií, nevadí. Svoj sen o štúdiu v Česku ti pomôže financovať slovenský Fond na podporu vzdelávania. Počas jedného akademického roka tak môžeš získať naviac 3.000 eur v podobe lacnej a ľahko dostupnej študentskej pôžičky. Počas svojho štúdia na VŠ neplatíš, splácať pôžičku začínaš až po ukončení vysokoškolského štúdia. Na získanie pôžičky ti stačí doklad o návšteve školy a vyplnená žiadosť. Všetky potrebné informácie nájdeš na stránke Študentská pôžička.

Slovník českých pojmov

kolej - internát
kolejné - poplatok za ubytovanie na internáte
menza - jedáleň
jízdné - cestovné
tramvajenka - električenka, mesačný predplatný lístok na MHD