Od 1. septembra 2013 nadobudla platnosť úprava vyhlášky o sociálnych štipendiách. Tu je zoznam nejdôležitejších zmien.

Pre samostatné posudzovanie už nestačia dávky v hmotnej núdzi

Popis problému: Viacerí študenti uvádzajú že sa osamostatnili a nežijú v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom ich rodičia nijako finančne nepodporujú. Ak študent preukáže, že nebýva s rodičmi v jednej domácnosti a hospodári samostatne, môže byť posudzovaný bez rodičov a započítania ich príjmov.

Doteraz: Pre samostatné posudzovanie musel mať študent príjem za predošlý rok vyšší než 12-násobok sumy životného minima dospelej osoby, alebo musel preukázať, že mu úrad práce a sociálnych vecí vypláca dávky v hmotnej núdzi.

Aktuálna zmena: V súčasnosti sa študent môže posudzovať samostatne iba v prípade, že za predošlý rok mal príjem vyšší než 12-násobok sumy životného minima dospelej osoby (v súčasnosti 2.334 € ročne). Dávky v hmotnej núdzi sa nepočítajú a ich poberanie v tomto prípade nemá žiadny vplyv na samostatné posudzovanie.

Poberanie štipendia počas letných prázdnin

Popis problému: Sociálne štipendium sa vypláca počas akademického roka, čo je obdobie od septembra do júna. Niektorí študenti však majú tak nepriaznivú sociálnu situáciu, že štát ich podporuje štipendiom aj počas letných prázdnin, v júli a auguste.

Doteraz: Štipendium v júli a auguste mohol získať študent, ktorý bol sirotou (ani jeden z rodičov nežije), polosirotou, pričom žijúci rodič mal voči študentovi súdom určené výživné, alebo študent, ktorý mal súdom určené výživné od obidvoch rodičov.

Aktuálna zmena: Nové znenie vyhlášky o sociálnom štipendiu má na zreteli tých študentov, ktorí sú chovancami detských domovov alebo boli pred dosiahnutím plnoletosti zverení do náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť). Odteraz majú nárok na štipendium počas letných prázdnin aj títo študenti VŠ. Naopak, študenti, ktorí majú oboch žijúcich rodičov a obaja im musia platiť výživné, nárok na poberanie štipendia počas leta nemajú.

Predĺžené obdobie vyplácania štipendia

Popis problému: Z pohľadu priznania štipendia sa považuje za dočasný nepriaznivý stav vtedy, ak niektorá zo spoločne posudzovaných osôb je evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná, poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo nemocenské po dobu viac než 4 mesiace. Keďže môže ísť o krátkodobý nepriaznivý stav, štipendium sa neprizná na celý akademický rok, ale iba na niekoľko mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia musí študent znovu podať žiadosť o sociálne štipendium a zdokladovať príjmy spoločne posudzovaných osôb a to aj v prípade, že sa rodinná situácia nezmenila.

Doteraz: Dĺžka skráteného obdobia, na ktoré sa štipendium priznalo, boli 4 mesiace. Počas akademického roka, ktorý trvá 10 mesiacov, musel študent podať žiadosť o štipendium trikrát.

Aktuálna zmena: Dĺžka skráteného obdobia sa predĺžila na 5 mesiacov. Počas akademického roka musí študent podať žiadosť o štipendium už iba dvakrát. 

Autor Patrik Lučan dňa 11. december 2016.
Chyba v článku? Napíšte nám