Vo všeobecnosti sa dá na túto otázku odpovedať NIE. Sú tu však rôzne podmienky, ktoré sa zohľadňujú individuálne.

Zmena trvalého bydliska na inú adresu, než bývajú tvoji rodičia, nie je jediným dôkazom na základe ktorého môžeš byť pri výpočte sociálneho štipendia posudzovaný samostatne. Okrem trvalého bydliska sa prihliada najmä na to, či financuješ svoj život z vlastných príjmov, teda si od rodičov aj finančne nezávislý. Je potrebné zdokladovať výdavky ako aj príjmy. Študijné oddelenie môže od teba žiadať ktorýkoľvek z nasledujúcich dokladov:

  • list vlastníctva, alebo nájomná zmluva
  • preukázať to, že samostatne hospodáriš výdavkami (napr.: účty za plyn a elektrinu) a príjmami (aktuálny zárobok)
  • preukázať, že príjmy sú dostatočne vysoké na hradenie nákladov
  • notárska zápisnica, v ktorej notár osvedčí, že v domácnosti nežiješ s rodičmi a súrodencami že rodičia ťa nijakým spôsobom nepodporujú. Notárska zápisnica je verejná listina, takže platí to, čo uvádza, ak sa nepreukáže opak.
  • potvrdenie z obecného úradu, že nežiješ s rodičmi v domácnosti (nie potvrdenie o trvalom pobyte)
  • potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodičia nepoberajú na teba rodinné prídavky (rodičia si okrem toho nemajú nárok uplatňovať ani daňový bonus na teba).

Právomoc študijného referenta je pomerne široká. Študijní referenti sa pri schvaľovaní žiadosti o sociálne štipendium riadia správnym poriadkom SR, môžu si pre upresnenie vyžiadať akékoľvek iné doklady, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname. Viac na stránke právomoc študijného referenta.

Napriek všetkému, horeuvedený zoznam potvrdení nezaručuje, že budeš samostatne posudzovaný a ako študent s nízkymi príjmami získaš najvyššiu sumu sociálneho štipendia. Veľakrát sú takéto žiadosti o samostatné posudzovanie zamietnuté. Podľa § 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom nezaniká dovŕšením konkrétneho veku. Znamená to, že rodičia ťa musia finančne podporovať aj v prípade, že máš viac než 25 rokov a bez ohľadu na to, či s nimi žiješ v jednej domácnosti alebo nie. Ak tak nerobia, potom je potrebné žiadať súdnou cestou o úpravu vyživovacej povinnosti.

Samostatne sa budeš posudzovať vtedy, ak máš od oboch rodičov súdom stanovené výživné a to ešte pred nástupom na štúdium VŠ na Slovensku (pred prvým zápisom). Vo všetkých ostatných prípadoch je na zvážení študijného oddelenia, či ťa bude počítať samostatne.

Presné podmienky sa dočítaš na stránke Spoločne posudzované osoby.

Príklad: Martin šiel po strednej škole študovať VŠ, výživné od rodičov mu bolo súdom určené v čase keď študoval v druhom ročníku. Rodičia sa budú s Martinom posudzovať aj naďalej. Rodičia by sa nezohľadňovali iba vtedy ak by bolo výživné stanovené ešte predtým než prvýkrát nastúpil na VŠ štúdium, zjednodušene povedané, ešte počas štúdia na strednej škole.

Prechodné bydlisko (internát, podnájom, ubytovanie u starých rodičov, atď.) nie je pre účely posudzovania sociálneho štipendia brané do úvahy.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám