Nie, sociálne štipendium nie je možné priznať so spätnou platnosťou. Štipendium je priznané a vyplácané od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná na študijné oddelenie. Žiadosť treba podať buď do podateľne študijného oddelenia, alebo priamo študijnému referentovi.

Príklad 1: Podanie žiadosti ku koncu mesiaca

Karol podal žiadosť o sociálne štipendium 30. novembra. Štipendium mu bolo schválené a vyplácané v plnej výške od mesiaca november až do konca akademického roka. Ak by sa Karol oneskoril o jeden deň, na jeho žiadosti by bol dátum 1. december a štipendium by mal vyplácané až od mesiaca december.

Príklad 2: Prehodnotenie výšky štipendia

Jarka mala problémy s rodičmi, ktorí jej nijakým spôsobom nechceli pomáhať. V marci jej súdnym rozhodnutím bolo priznané výživné, ktoré jej musia rodičia vyplatiť spätne od januára. Jarka hneď v marci bežala so súdnym rozhodnutím na študijné oddelenie a podala žiadosť o prehodnotenie výšky sociálneho štipendia. Štipendium jej vďaka výživnému vychádzalo o niekoľko desiatok Eur vyššie. Napriek tomu, že súdne rozhodnutie malo spätnú platnosť už od januára, táto záležitosť sa netýka vyplácania štipendia. Štipendium sa navypláca so spätnou platnosťou. Jarka teda nemôže očakávať, že jej bude doplatená výška štipendia aj za mesiace január a február.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám