Trojčlenná rodina

Trojčlenná rodina - rodičia pracujú, každý z nich má príjem na úrovni minimálnej mzdy, 337,70 € mesačne (spolu majú príjem 675,40 €). Kamila žije s rodičmi v Ružomberku a študuje na univerzite v mieste svojho bydliska. Žiadosť o sociálne štipendium jej bola zamietnutá. Žiadateľ z takejto trojčlennej rodiny nemá na štipendium nárok, akonáhle je spoločný príjem rodiny vyšší než 564 € mesačne.

Nevlastný otec a súrodenci

Jarka je v treťom ročníku VŠ. Jej mama sa pred rokom rozviedla so svojím manželom, Jarkinym otcom. Dcéra zostala žiť spolu s matkou a otec sa odsťahoval. Po krátkom čase si Jarkina mama našla nového partnera, za ktorého sa prednedávnom vydala. Spolu s nevlastným otcom pribudli do rodiny aj dvaja nevlastní súrodenci z otcovej strany. Do výpočtu sociálneho štipendia sa započítavajú všetci členovia domácnosti a ich príjmy: Jarka + mama + nevlastný otec + nevlastní súrodenci. Jarka musela pri žiadosti o štipendium preukázať, že jej biologický otec s nimi nežije v jednej domácnosti, ak by tak neurobila, mohlo by sa stať, že aj on by sa počítal do výpočtu.

Detský domov

Martin bol ako dieťa umiestnený v detskom domove, jeho rodičia sú neznámi. Po strednej škole pokračuje v štúdiu dennou formou na vysokej škole v Prešove. Žije s priateľkou v Košiciach, kde má trvalý pobyt, do školy dochádza. Medzi osoby v domácnosti uvádza iba sám seba, pretože s priateľkou nemá uzavreté manželstvo, z právneho hľadiska sa teda jedná o cudziu osobu a nie o najbližších rodinných príslušníkov. Martin má nárok na najvyššiu sumu sociálneho štipendia, nakoľko za predošlý rok nezarobil viac ako 2.852 €.

Výška mesačnej sumy Martinovho sociálneho štipendia úmerne klesá so zvyšujúcimi sa príjmami za minulý rok a to nasledovne:

- ročný príjem 2.852 € - štipendium 275 € mesačne,
- ročný príjem 3.500 € - štipendium 245 € mesačne,
- ročný príjem 4.000 € - štipendium 225 € mesačne,
- ročný príjem 5.000 € - štipendium 180 € mesačne,
- ročný príjem 6.000 € - štipendium 105 € mesačne,
- ročný príjem 7.200 € - štipendium 10 € mesačne.

Pestúnska starostlivosť

Daniela bola ešte ako malé dieťa umiestnená v náhradnej pestúnskej rodine. K pestúnom ako aj nevlastnému bratovi si vytvorila hlboký vzťah a sú pre ňu jedinou a skutočnou rodinou. Napriek tomu, že členov rodiny oslovuje mama, otec, brat, podľa práva nejde o jej rodinných príbuzných. Preto pri výpočte sociálneho štipendia ani jedného z členov domácnosti nebude uvádzať. Jej prípad bude teda v konečnom dôsledku vyzerať úplne rovnako ako ten Martinov, teda ako keby žiadnu rodinu nemala. Zohladňovať budeme iba jej osobné príjmy. Sociálne štipendium jej bude pridelené v plnej výške.

Autor Patrik Lučan dňa 11. december 2016.
Chyba v článku? Napíšte nám