Sociálne štipendium možno na základe tvojej žiadosti kedykoľvek v priebehu akademického roka prehodnotiť. Pri znížení rodinného príjmu tak môže dôjsť k tomu, že ti bude priznané vyššie štipendium. Nie každý znížený príjem musí nutne znamenať, že sa ti štipendium zvýši. Ak sa zmení tvoja finančná situácia a žiadosť si nepodáš, štipendium sa vypláca naďalej vo výške uvedenej v predchádzajúcom rozhodnutí. Je teda na tebe, aby si si túto záležitosť ustrážil a z času na čas si prepočítal výšku štipendia v našej kalkulačke. Zmena finančnej situácie v rodine sa vzťahuje najmä k poberaniu sociálnych dávok, alebo zmeny pomerov v okruhu spoločne posudzovaných osôb, napríklad:

  • rodič statí zamestnanie a začne poberať dávky v nezamestnanosti
  • rodič, súrodenec alebo manžel sa stane zdravotne ťažko postihnutým
  • oženíš sa / vydáš sa
  • narodí sa ti dieťa
  • úmrtie

Zníženie výplaty v zamestnaní ešte nemusí byť dôvodom na prehodnotenie štipendia, nakoľko v takomto prípade sa berie do úvahy úhrn príjmov za predošlý rok.

Žiadosť o prehodnotenie možno na študijnom oddelení tvojej fakulty podať kedykoľvek, avšak najskôr v deň nasledujúci po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám