Podaním žiadosti o sociálne štipendium sa kolobeh papierovačiek iba začína. Študijný referent môže od teba žiadať prakticky akékoľvek písomné potvrdenie. Najčastejšie toto právo využíva, keď študent tvrdí, že nebýva spoločne s rodičmi a rodičia ho finančne nepodporujú. Študijný referent potrebuje získať celkový prehľad o situácii v rodine, k čomu sú potrebné aj úradné potvrdenia. Taktiež je nutné zdokladovať príjmy spoločne posudzovaných osôb, či už z brigád, práce alebo výšku sociálnych dávok. Vždy závisí od konktétneho prípadu študenta ako náročné bude vybavovanie žiadosti o štipendium.

Priprav sa na najdôležitejšie

V zákonnej ochrane

Právomoc študijného referenta vychádza zo zákona. Proces schvaľovania žiadosti o sociálne štipendium sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z. z.). Správny poriadok upravuje procesnú stránku vybavovania agendy sociálnych štipendií, požiadavky na študentovu žiadosť o priznanie sociálneho štipendia, ako aj požiadavky na rozhodnutie vysokej školy.

Autor Patrik Lučan dňa 8. september 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám