Nie, daňový bonus sa nepovažuje za príjem na účely priznania sociálneho štipendia.