K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktorákoľvek dospelá osoba, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať tieto kritériá:

  • je občanom EÚ;
  • v čase podpisu zmluvy nie je starší ako 62 rokov;
  • v čase ručenia má príjem z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a nie je v skúšobnej dobe, alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok, podnikanie);
  • ak je ručiteľ zamestnancom má za posledné tri mesiace  priemerný čistý mesačný príjem najmenej vo výške 400,00 eur alebo ak je ručiteľ podnikateľom jeho základ dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie je minimálne vo výške 2400 eur.