Fond zverejní na svojej stránke najneskôr do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila. Ak ti bude pôžička schválená, Fond ti zašle poštou dva rovnopisy zmluvy, jeden treba podpísať a vyplnený poslať späť fondu. Až po zaevidovaní podpísanej zmluvy a overení splnenia podmienok na ručenia ti Fond pošle peniaze na účet. Pozri viac v odpovedi na otázku: Kedy mi prídu peniaze zo schválenej pôžičky.