Daňové priznanie živnostníkov v roku 2017

Pracoval si počas minulého roka ako živnostník, umelec, finančný poradca alebo si mal príjmy z predaja nehnuteľnosti? Pozri si príklady ako správne vyplniť daňové priznanie.

Ak si mal počas predošlého roku 2016, čo i len na jeden deň otvorenú živnosť, bral si honorár za umelecký výkon, alebo si bol evidovaný ako finančný poradca, musíš podať daňové priznanie. Štát žiada, aby svoje príjmy priznali aj všetci tí, ktorí prenajímali alebo predali vlastnú nehnuteľnosť, alebo získali výnosy z investícií do cenných papierov. Napriek tomu, že treba priznať všetky peňažné príjmy, daň sa neplatí z ich súčtu. Každá osoba má nárok na, tzv. nezdaniteľné minimum, z ktorého sa dane neplatia. Mnohí študenti a nízko zarábajúci živnostníci preto dane neplatia, daňové priznanie však musia podať.

Preukazovanie výdavkov

Živnostník si svoje čísté príjmy vypočíta ako rozdiel súčtu príjmov a preukázateľných alebo paušálnych výdavkov.

Preukázateľnými výdavkami sú potvrdenky za nákup služieb a tovarov, ktoré súvisia so zameraním podnikania. Ak chceš preukázať tieto výdavky, je potrebné viesť si účtovníctvo. Odporúčame vopred sa poradiť s účtovníkom.

Paušálne výdavky predstavujú jednoduchšiu možnosť, pri ktorej sa nevyžaduje vedenie účtovníctva ani uchovávanie výdavkových bločkov z nákupov. V daňovom priznaní stačí zaškrtnúť spomenutú voľbu a správne vypočítať sumu paušálnych výdavkov. Suma paušálnych výdavkov je vo výške 40% z úhrnu príjmov (pozor, zvýšenie percenta na 60% sa bude v daňovom priznaní uvádzať až v roku 2018).

Vyplnenie daňového priznania

Predtým, než sa pustíš do vyplnenia svojho daňového priznania, odporúčame prečítať si článok v ktorom ponúkame základné informácie o daňovom priznaní. Ak si spomínaný článok už čítal, môžeš pokračovať ďalej.

Tlačivo platné v roku 2017 ti bezplatne poskytnú na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo si ho stiahni z nášho webu.
Daňové priznanie typu B

Príklad daňového priznania živnostníka

Jakub bol počas minulého roka živnostníkom, je bezdetný a single. Jeho celkový príjem predstavuje 9000 Eur. Počas mesiacov podnikania spolu odviedol do sociálnej poisťovne 1000 Eur a do zdravotnej poisťovne 500 Eur. Najjednoduchšia možnosť ako podať daňové priznanie, je uplatniť si paušálne výdavky. Pri tejto voľbe netreba výdavky dokladovať ani viesť účtovníctvo. Jakub vyplní tlačivo daňového priznania typu B podľa nasledovných bodov.

1.

Do riadka 01 napíš svoje daňové identifikačné číslo - DIČ. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš rok 2016, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2.

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (rodné číslo), sem všade dopíš svoje daňové identifikačné číslo.

3.

Do riadka 03 zadaj identifikátor SK-NACE, číslo kategórie tvojej hlavnej podnikateľskej činnosti a jej názov. Kategóriu si môžeš zvoliť podľa vlastného uváženia, tento údaj je iba štatistickou informáciou. Do políčka vpravo zapíš celý názov kategórie. Číselník SK-NACE, z ktorého si môžeš vybrať kategóriu, nájdeš na stránke Štatistického úradu.

4.

Do riadkov 04 až 11 napíš svoje meno a adresu trvalého bydliska.

5.

Do riadkov 27 a 28 napíš svoj kontaktný telefón a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

6.

Jedna z najdôležitejších častí daňového priznania je Tabuľka č.1 v sekcii VI. Oddiel - výpočet základu dane z príjmov z podnikania. Do tabuľky treba zapísať súčet príjmov a výdavkov týkajúcich sa jednotlivých typov podnikania.

7.

Uviedol si, že zo živnosti si mal príjem 9000 Eur. Žiadny iný príjem si nemal. Zárobok zo živnosti je zároveň tvojím celkovým príjmom, rovnakú sumu teda zapíš do riadkov 2 a 10, stĺpec Príjmy.

8.

Pretože chceš využiť jednoduchú možnosť ako si znížiť základ dane o paušálne výdavky, je potrebné oznámiť túto skutočnosť na daňovom priznaní. Tesne pod Tabuľkou č.1 sa nachádza rámček s popisom „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“. Zaškrtni prvú voľbu „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Zároveň vedľa uveď počet mesiacov podnikania v predošlom roku.

9.

O rámik nižšie si treba všimnúť políčko s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov (...)“. Do tohto políčka zapíš súčet poistného, ktoré si odviedol do sociálnej a zdravotnej poisťovne, spolu je to suma 1500 Eur.

10.

Štátom stanovená výška paušálnych výdavkov je v súčasnosti 40% z celkového príjmu. Tvojimi paušálnymi výdavkami je výsledok prepočtu príjmu zo živnosti a percenta 9000 Eur x 0,40 = 3600 Eur. K tejto sume pripočítaj sumu zaplatenú do sociálnej a zdravotnej poisťovne 1500 Eur. Tvoje celkové výdavky sú teda 5100 Eur, túto sumu dopíš do riadkov 2 a 10, stĺpec Výdavky.

11.

Do riadka 37 zapíš súčet príjmov, tak ako si ich uviedol v Tabuľke č.1, riadok 9, stĺpec Príjmy, čo je 9000 Eur. Rovnako do riadka 38 zapíš súčet výdavkov, tak ako si ich uviedol v Tabuľke č.1, riadok 9, stĺpec Výdavky, čo je 5100 Eur.

12.

Vypočítaj rozdiel príjmov a výdavkov, teda rozdiel čísel v riadkov 37 a 38. Rozdiel predstavuje sumu 3900 Eur, zapíš túto sumu do riadkov 39 a 43 a 55 a 57 a 72.

13.

Do riadkov 73 a 77 zadaj aktuálnu zákonom stanovenú výšku nezdaniteľného minima, suma 3803,33 Eur.

14.

Vypočítaj rozdiel sumy z riadkov 72 a 77, čo predstavuje 3900 - 3803,33. Výsledok je 96,67 Eur. Tento výsledok zapíš do riadkov 78 a 80. Ak by ti vyšla záporná suma, zapíše sa nula. Ide o základ dane z ktorej sa vypočíta tvoja daň.

15.

Sadzba dane je 19% zo základu dane. Po prepočte vychádza tvoja daň vo výške 18,36 Eur, túto sumu zapíš do riadkov 81 a 90 a 105 a 120.

16.

Na záver treba doplniť už len niektoré formality. Do riadka 136 na strane 12 zadaj počet príloh 2 (prílohy sú súčasťou tlačiva a uvádzajú sa aj keď sa nevypĺňajú). Vedľa uveď dátum a vlastný podpis. 

17.

Pokračuj na stranu Príloha č.2 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadka 09 zapíš súčet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo je spolu 1500 Eur. Do riadkov 10 a 12 zadaj sumu sociálneho poistenia 1000 € a do riadkov 11 a 14 zadaj sumu zdravotného poistenia 500 €. Na záver prílohy (spodná časť strany) uveď dátum a svoj podpis.

Mám to! Čo treba urobiť ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v ďalšom kroku 9. na stránke podanie daňového priznania 2017.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2018

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.