Nezdaniteľné minimum sa odpočíta od základu dane a až následne potom sa vypočíta daňová povinnosť. Existujú dva typy nezdaniteľného základu dane. Základ dane tvorí zdaniteľný príjem (mzda, vystavené faktúry a pod.) od ktorého sú odpočítané odpočítateľné položky (na manžela, manželku) a daňové výdavky (týkajú sa podnikateľov).

Pre podávanie daňového priznania z príjmu v marci 2020 platí, že pri priemernom príjme je zárobok do výšky 3937,35 Eur oslobodený od platenia daní.

Priemerný príjem

Ak je tvoj základ dane rovný alebo nižší ako 20 507 Eur, potom príjmy do výšky 3937,35 Eur nie sú zdanené. Toto sa týka študentov, ktorí si privyrábajú brigádami, pozri si príklady daňového priznania.

Zákon hovorí:
Základ dane je maximálne 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je 19,2-násobok sumy životného minima.

Vyšší príjem

Ak je tvoj základ dane vyšší než 20 507 Eur, potom sa nezdaniteľná časť základu dane vypočíta nasledovne: ZD = 9 290,84 Eur - (základ dane / 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Zákon hovorí:
Základ dane je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Príklady

Základ dane = 18 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 3937,35 Eur

Základ dane = 21 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 9 290,84 Eur - (21 000 Eur / 4) = 4 040,84 Eur

Základ dane = 38 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 9 290,84 Eur - (38 000 Eur / 4) = 0 Eur