Nezdaniteľné minimum sa odpočíta od základu dane a až následne potom sa vypočíta daňová povinnosť. Existujú dva typy nezdaniteľného základu dane.

Základ dane tvorí zdaniteľný príjem (mzda, vystavené faktúry a pod.) od ktorého sú odpočítané odpočítateľné položky (na manžela, manželku) a daňové výdavky (týkajú sa podnikateľov).

Pre účely daňového priznania z príjmu priznávaného v roku 2021 je zárobok do výšky 4 414,20 eur oslobodený od platenia daní.

Priemerný príjem

Ak je tvoj základ dane rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur, potom príjmy do výšky 4 414,20 eur nie sú zdanené. Pozri si príklady daňového priznania študenta.

Zákon hovorí:
Základ dane je maximálne 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je 19,2-násobok sumy životného minima.

Vyšší príjem

Ak je tvoj základ dane vyšší než 19 506,56 eur, potom sa nezdaniteľná časť základu dane vypočíta nasledovne: ZD = 9 290,84 eur - (základ dane / 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Zákon hovorí:
Základ dane je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Príklady

Základ dane = 19 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 4 414,20 eur

Základ dane = 21 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 9 290,84 eur - (21 000 eur / 4) = 4 040,84 eur

Základ dane = 38 000 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane = 9 290,84 eur - (38 000 eur / 4) = 0 eur

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám