I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá určujú zásady poskytovania služieb portálu Študentské financie (ďalej len „Portál“), práva a povinnosti nižšie definovaných osôb.
 2. Prevádzkovateľ portálu Študentské financie je Milestone s.r.o., Hlavná 790/16, 93101 Šamorín, IČO: 45872147, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 26339/T.
 3. Návštevník je každá osoba, ktorá navštívi Portál, alebo využíva ním poskytované služby.
 4. Člen je každá osoba, ktorá zanechala prevádzkovateľovi svoju e-mailovú adresu pre účely vzájomnej komunikácie (napr. pre účely odberu noviniek), alebo ktorá sa registovala pod svojou e-mailovou adresou ako používateľ Portálu.
 5. Odborný poradca je osoba ustanovená prevádzkovateľom na zodpovedanie otázok Návštevníkov v odborných poradniach.
 6. Zákazník je každá osoba, ktorá zaplatí Prevádzkovateľovi poplatok za prístup k Predplatenej službe.
 7. Predplatenou službou sa na účely týchto VOP rozumie prístup do spoplatnených sekcií Portálu na určitú dobu alebo poskytnutie konkrétnych služieb podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa po zaplatení Poplatku.
 8. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Prevádzkovateľovi zaplatí Zákazník za prístup k Predplatenej službe a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.
 9. Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet a prístup k Portálu.
 10. Webhosting je právnická osoba prevádzkujúca webhostingovú službu, na ktorej serveroch sú fyzicky uložené dáta. Poskytovateľom webshotingovej služby je WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava.

II. Cookies

 1. Podobne, ako väčšina poskytovateľov webových služieb, používame tzv. cookies, web beacons, alebo podobné techniky pri vašej návšteve Portálu. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení, ktoré umožňujú identifikovať vaše zariadenie. Cookies neobsahujú žiadne vaše osobné údaje. Niektoré cookies sú automaticky vymazané okamžite ako zavriete prehliadač (tzv. session cookies). Ďalšie cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení, vďaka čomu sú zapamätané nastavenia stránok pre vašu budúcu návštevu. Zabrániť ukladaniu cookies môžete zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení.
 2. Required cookies (session, search) - tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a nemôžu byť vypnuté. Ide najmä o cookies, ktoré vás identifikujú pri prihlásení do používateľského účtu.
 3. Targeted cookies (analytics, ads) - tieto cookies sú nastavené našimi reklamnými partnermi a nástrojmi na sledovanie návštevnosti webstránok. Tieto cookies môžu byť používané tretími stranami, ktoré na ich základe vytvárajú profil vašich záujmov a zobrazujú vám relevantné reklamy aj na iných internetových stránkach, alebo mobilných aplikáciách.
 4. Bližšie o spôsobe nakladania s cookies si môžete prečítať na stránkach našich partnerov:

III. Webová analytika a štatistiky

 1. Na sledovanie návštevnosti našich stránok a správania sa používateľov používame službu Google Analytics, zabezpečovanú firmou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States. Google Analytics používa pre sledovanie návštevnosti našich stránok vlastné cookies (viď odsek II. Cookies, bod 3). Informácie o používaní našich stránok sú zvyčajne prenášané a ukladané na serveroch firmy Google mimo územia Európskej únie.

IV. Pravidlá publikovania obsahu

 1. Návštevník rovnako ako aj registrovaný Člen berie na vedomie, že pri využívaní služieb poskytovaných portálom Študentské financie sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
  1. príspevkami porušovať autorské práva, alebo práva duševného vlastníctva;
  2. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, zľahčovať alebo ospravedlňovať takéto konanie;
  3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  4. vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  5. odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať detskú pornografiu;
  6. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  7. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  8. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
  9. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
  10. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
 2. Člen nemá za svoje príspevky zverejnené na Portály nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Každý Člen preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia odstrániť obsah, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší tieto Pravidlá, alebo nesplní potrebné náležitosti, alebo svojím znením poruší ktorýkoľvek právny predpis SR, alebo bude zjavne nepravdivý, alebo Prevádzkovateľ nájde iný závažný dôvod na jeho odstránenie.
 5. Člen môže kedykoľvek písomne požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie ním vytvoreného obsahu a Prevádzkovateľ sa zaväzuje tak urobiť najneskôr 7 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať URL adresu príspevku a musí byť odoslaná z e-mailovej adresy, ktorú Člen uviedol pri svojej registrácii.

V. Registrácia za člena

 1. Napriek tomu, že veľká časť obsahu na Portály je verejne a slobodne dostupná, využívanie niektorých služieb je podmienené registráciou za Člena.
 2. Registrácia a členstvo na Portály sú bezplatné.
 3. Pri registrácii je potrebné pravdivo odpovedať na niekoľko socio-demografických údajov. Tieto údaje Prevádzkovateľ používa len na interné štatistické účely a individuálne nie sú poskytované k nahliadnutiu tretím stranám.
 4. Poskytnutím e-mailovej adresy pri registrácii Návštevník výslovne súhlasí so zaradením do zoznamu odberateľov noviniek. Odhlásiť sa zo zoznamu môže zrušením účtu alebo žiadosťou odstránenie zo zoznamu odberateľov.
 5. Návštevník má striktne zakázané nasledovné aktivity: pokus prihlásiť sa na Portál ako iný Člen, poškodzovať ďalších Návštevníkov a Členov Portálu alebo iné osoby, poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno, propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 6. Člen súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením mena. Člen nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atď.) či fotografie z preberania výhry, ak nie je uvedené inak v pravidlách súťaže.
 7. Zrušenie členstva možno vykonať kedykoľvek prostredníctvom odkazu v členskom účte alebo písomnou žiadosťou na adresu odhlasenie(zavináč)studentskefinancie.sk a to z e-mailovej adresy, ktorú Člen poskytol pri svojej registrácii. Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje o členovi vymazať zo servera najneskôr do 14 dní odo dňa podania žiadosti.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia vymazať Členský účet a blokovať prístup Členovi, ktorý sústavne porušuje ktorýkoľvek bod týchto pravidiel.

VI. Odborné poradne

 1. Člen má právo za vopred stanovených podmienok Prevádzkovateľom zadávať otázky do odborných poradní, pokiaľ je táto služba v danej chvíli dostupná.
 2. Odborný poradca odpovedá na zadané otázky v rámci svojich odborných vedomostí a špecializácie.
 3. Lehota na zodpovedanie otázky Odborným poradcom je 7 dní od pridania otázky. Táto lehota má iba odporúčací charakter, nie je záväzná.
 4. Odborný poradca má právo odmietnuť zodpovedať otázku bez udania dôvodu. Ak Zákazník za vyžiadanie odpovede vopred zaplatil, má v takomto prípade právo na vrátenie poplatku v plnej výške.
 5. Za pravdivosť a aktuálnosť informácií v otázkach ako aj odpovediach zodpovedajú jednotliví autori.
 6. Odborný poradca nezodpovedá za škody spôsobené použitím odpovede na právne účely.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne odstrániť otázku, alebo odpoveď ktorá poruší ktorékoľvek z ustanovení týchto pravidiel a to kedykoľvek bez udania dôvodu, bez predošlého upozornenia a bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.

VII. Ankety a prieskumy

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje respondentov, poskytnuté v anketách, budú použité na účely spracovania ankety.
 2. Osobné údaje respondentov nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím stranám k nahliadnutiu.
 3. Spracovanie osobných údajov v anketách a prieskumoch sa ďalej riadi rovnakými pravidlami ako sú uvedené v odseku V. Registrácia za člena v bodoch 2, 3 a 4.

VIII. Využívanie aplikácií

 1. Použitie aplikácií, alebo získanie výsledkov, sú podmienené registráciou za Člena a/alebo Predplatením služby.
 2. Členské účty nie sú v databáze párované s jednotlivými kalkuláciami kvôli maximálnej ochrane osobných údajov. Keďže nemožno spätne zistiť identitu toho, kto do aplikácie poskytol svoje údaje, tieto sú považované za anonymné.
 3. Výsledky z aplikácií majú informatívny charakter a nie právnu záväznosť, pokiaľ nie je pri konkrétnej aplikácii uvedené inak.

IX. Odber noviniek

 1. Poskytnutím e-mailovej adresy v ktorejkoľvek súčasti Portálu dáva Návštevník súhlas na zaradenie do zoznamu odberateľov noviniek.
 2. Pre odhlásenie sa z odberu noviniek je potrebné poslať prázdnu správu na adresu odhlasenie(zavináč)studentskefinancie.sk a to priamo z e-mailového účtu ktorého sa žiadosť týka, alebo kliknúť na URL odkaz pre odhlásenie uvedený v päte správy. Odhlásenie prebehne automaticky.
 3. Registrovaní členovia sa môžu kedykoľvek k odberu noviniek prihlásiť, alebo sa z nich odhlásiť vo svojom užívateľskom účte na Portály.
 4. Podozrenie zo zneužitia e-mailovej adresy (napr. zadanie adresy bez vedomia vlastníka) možno ohlásiť na ktorýkoľvek kontakt prevádzkovateľa Portálu, najlepšie na adresu odhlasenie(zavináč)studentskefinancie.sk.

X. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo na prístup k Predplatenej službe. Predplatenú službu je prostredníctvom aktivačného kódu oprávnený využívať výlučne len Zákazník. Zákazník nie je oprávnený zdieľať Predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Predplatenej služby tretej osobe.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že aktivačný kód k Predplatenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie aktivačného kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.
 3. V prípade straty aktivačného kódu, odhalenia zneužitia aktivačného kódu alebo podozrenia zo zneužitia aktivačného kódu je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Prevádzkovateľa. Po obdržaní oznámenia Zákazníka je Prevádzkovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový aktivačný kód k Predplatenej službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatenej službe prostredníctvom pôvodného aktivačného kódu.
 4. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania Predplatenej služby.
 5. Poskytovanie predplatenej služby je začaté momentom aktivovania prístupu k Predplatenej službe a oznámení aktivácie s dodaním prístupových údajov Zákazníkovi (ďalej len „Začatie poskytovania“). Momentom Začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP.
 6. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so Začatím poskytovania Predplatenej služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od VOP (§ 7 ods. 6 písm. l. zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

XI. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prístup k Predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Prevádzkovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k Predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Zákazník použije aktivačný kód.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Zákazník si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Predplatenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Zákazníka.
 4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený Prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému. O dočasnom pozastavení prístupu k Predplatenej službe Prevádzkovateľ informuje Zákazníka oznamom zverejnenom na Portály, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k Predplatenej službe.
 7. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo službách Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. 

XII. Ochrana osobných údajov

 1. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, využívaním služieb Prevádzkovateľa potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne aj telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich identifikáciu návštevníka v zmysle prístupu k spoplatneným službám, použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Zákazníkom (napr. reklamácia), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).
 2. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 3. Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode IX.1. týchto pravidiel a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode IX.1. týchto pravidiel, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou služieb alebo produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v povinný informovať Zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie služby a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od Zákazníka súhlas.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Zákazníka, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Zákazníka pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 8. Zákazník poskytujúci osobné údaje má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  - dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  - dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  - osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  - je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  - dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  - spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 
 9. Na základe čl. 19 GDPR  je Prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 10. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

XIII. Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese redakcia(zavináč)studentskefinancie.sk.
 2. Zákazník je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 3. Reklamácia Zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Portálu a Zákazník nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
 4. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkovi zľavu formou predĺženia prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka informovať.

XIV. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ je samostatný právny subjekt, nie je súčasťou inštitúcií, ktorých informácie spracúva a publikuje na Portály, ani nie je poverený tieto inštitúcie zastupovať pri styku s verejnosťou. Menovite, ide najmä o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fond na podporu vzdelávania, Finančné riaditeľstvo SR a Štatistický úrad SR.
 2. Aplikácie, opísané postupy, prípadové štúdie ako aj poskytované rady v poradni majú iba informatívny charakter.
 3. Akékoľvek škody spôsobené nesprávnou interpretáciou textov, nepravidými údajmi, alebo výpočtom v aplikáciách nie sú právne vymožiteľné.
 4. Názory vyjadrené v článkoch a komentároch nie sú stanoviskom Prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené násilným alebo neoprávneným preniknutím do technického zázemia poskytovaného Webhostingom a následným získaním údajov z databáz.
 6. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú dostupnosť portálu.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 3. augusta 2020.

Autor Redakcia dňa 3. august 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám